ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

เพิ่ม ม.
(เพิ่ม ม.)
 
== รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ==
ใน[[ประเทศไทย]]มีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 2729 แห่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]] โดยในจำนวนนี้มี 7 แห่งที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐโดยการแปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย ทั้งนี้มีเฉพาะ[[มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]]แห่งเดียวที่อยู่ในกำกับของ[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)|ราชการส่วนท้องถิ่น]] ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาอื่นจะอยู่ในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [[กระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย)|กระทรวงศึกษาธิการ]] ซึ่งเป็น[[ราชการส่วนกลาง (ประเทศไทย)|ราชการส่วนกลาง]]
 
{| class="wikitable"
|-
| 28 || [[สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา]] || 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 || || <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/059/1.PDF พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑</ref>
|-
| 29 || [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] || 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 || || <ref>[https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-160462-177.pdf พระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๒)], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก หน้า ๑๗๗ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒</ref>
|}
 
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}} ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] พ.ศ. ... || || || || || {{อยู่}}
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] พ.ศ. ... || || {{อยู่}} || ||