ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

ศึกา→ศึกษา
(ศึกา→ศึกษา)
# ประสานกับหน่วยงานในการสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นปัจจุบันของประเทศ
# ให้บริการสถิติแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป
# เผยแพร่สถิติและจัดให้มีการศึกาศึกษาอบรมวิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติ
# ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ
# ปฏิบัติการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด และตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
123,859

การแก้ไข