ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:สกว.jpg|200px|thumb|ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]]
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เดิมใช้ชื่อว่า "สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" (National Research Council of Thailand) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "สภาวิจัยแห่งชาติ" ในปี พ.ศ. 2499 ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 โดยแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยตำแหน่ง และตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งได้กำหนดสาขาวิชาการที่จะวิจัยไว้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 
[[พ.ศ. 2502]] รัฐบาลโดย [[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งจัดระบบงานและองค์ประกอบของสภาวิจัยแห่งชาติใหม่โดยให้มี "สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" ปฏิบัติงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ
|-
| valign = "top" |1. ดร.[[จ่าง รัตนะรัต]]
| valign = "top" |[[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2499]]—[[2499—1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2502]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |2. พลเอก[[เนตร เขมะโยธิน]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2502]]—[[2502—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2512]]
|-
| valign = "top" |3. ศาสตราจารย์ ดร.[[ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล]]
| valign = "top" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2512]]—[[2512—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2516]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |4. ศาสตราจารย์ ดร.[[สง่า สรรพศรี]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2516]]—[[2516—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2524]]
|-
| valign = "top" |5. ศาสตราจารย์ ดร.[[จุมพล สวัสดิยากร]]
| valign = "top" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2524]]—[[2524—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2532]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |6. ดร.[[เจริญ วัชระรังษี]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2532]]—[[2532—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2533]]
|-
| valign = "top" |7. ดร.[[อภิรัต อรุณินท์]]
| valign = "top" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2533]]—[[2533—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2538]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |8. ดร.[[สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2538]]—[[2538—31 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| valign = "top" |9. นาย[[จิรพันธ์ อรรถจินดา]]
| valign = "top" |[[1 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]—[[2540—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |10. ศาสตราจารย์ ดร.[[อานนท์ บุณยะรัตเวช]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[21 มกราคม]] [[พ.ศ. 2548]]—[[2548—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์[[สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 1 ตุลาคม [[พ.ศ. 2552]]—[[2552—30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2558]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |12. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ <ref>http://www.banmuang.co.th/news/politic/46456</ref>
35,784

การแก้ไข