ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
| ชื่อหน่วยงาน = สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
| ชื่อในภาษาแม่_1 = National Research Council of Thailand
| ชื่อในภาษาแม่_2 =
| ชื่อในภาษาแม่_ท =
| สัญลักษณ์_กว้าง =
| สัญลักษณ์_บรรยาย =
| ตรา = สกว.jpg
| ตรา_กว้าง =
| ตรา_บรรยาย =
| ตรา_บรรยาย = ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| วันก่อตั้ง = พ.ศ. 2499 <br> 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 <small> (โอนมาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) </small>
| ผู้ก่อตั้ง =
| สืบทอดจาก_1 = สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
| สืบทอดจาก_2 =
| สืบทอดจาก_3 =
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล<ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/725450</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = เลขาธิการ ผู้อำนวยการ
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ดร.]]วิภารัตน์ ดีอ่อง
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองเลขาธิการ
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''สำนักงานคณะกรรมการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ''' (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัด[[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]] มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งด้าน[[วิทยาศาสตร์]]และ[[สังคมศาสตร์]]
 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:สกว.jpg|200px|thumb| ตรา_บรรยาย = ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]]
"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ" (National Research Council of Thailand) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า "สภาวิจัยแห่งชาติ" ในปี พ.ศ. 2499 ตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2499 โดยแต่งตั้งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติโดยตำแหน่ง และตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์เป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งได้กำหนดสาขาวิชาการที่จะวิจัยไว้เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์โดยแบ่งออกเป็น 6 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมีและเภสัชวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ และสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
 
[[พ.ศ. 2502]] รัฐบาลโดย [[จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ แทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งจัดระบบงานและองค์ประกอบของสภาวิจัยแห่งชาติใหม่โดยให้มี "สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ" ปฏิบัติงานให้กับสภาวิจัยแห่งชาติและเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางเกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ
ต่อมาในวันที่ [[6 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2559]] ได้มีการจัดตั้ง [[สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ]] ขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ยุบสภาวิจัยแห่งชาติรวมถึงคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสาขาวิชาการและให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/225/8.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (มีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติ จัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๕ ง พิเศษ หน้า ๘ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ </ref>
 
ต่อมาพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ'' ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็น ''สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม'' ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0001.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒], เล่ม 136, ตอนที่ 47 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 1</ref> พร้อมกับโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณบุคลากรของ ''"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"'' ไปเป็นของ ''"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"'' ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0079.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒] , เล่ม 136, ตอนที่ 57 ก, วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, หน้า 79</ref>
 
== รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ==
 
== รายชื่อเลขาธิการและผู้อำนวยการหน่วยงาน ==
=== รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ===
{| class="toccolours" width=100%
|-
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |10. ศาสตราจารย์ ดร.[[อานนท์ บุณยะรัตเวช]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |[[21 มกราคม]] [[พ.ศ. 2548]]— [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2552]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |11. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์[[สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ]]
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 1 ตุลาคม [[พ.ศ. 2552]]— [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2558]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |12. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ <ref>http://www.banmuang.co.th/news/politic/46456</ref>
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 1 ตุลาคม [[พ.ศ. 2558]]— 2558—30 กันยายน [[พ.ศ. 2559]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล <ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/725450</ref>
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 1 ตุลาคม [[พ.ศ. 2559]] — 2559—5 ตุลาคม [[พ.ศ. 2559]]
|-
| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล <ref>http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/725450</ref>
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 30 ธันวาคม [[พ.ศ. 2559]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/017/6.PDF</ref> 1 พฤษภาคม พ.ศ. ปัจจุบัน2562
|-
|}
 
=== รายชื่อผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== อ้างอิง ==
{{ส่วนราชการในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีไทย}}
 
[[หมวดหมู่:หน่วยงานที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี|วิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ)]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม|วิจัยแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการ)]]
[[หมวดหมู่:การวิจัย]]
35,784

การแก้ไข