ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== รายชื่อกระทรวงของไทย ==
=== พ.ศ. 2476-2476–2484 ===
มีจำนวน 9 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/763.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงเศรษฐการ]] (กระทรวงพาณิชย์)
 
=== พ.ศ. 2484-2484–2495 ===
มีจำนวน 10 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1038.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
 
=== พ.ศ. 2495-2495–2496 ===
มีจำนวน 14 กระทรวง (และหน่วยงานเทียบเท่า) <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2496-2496–2506 ===
มีจำนวน 14 กระทรวง ได้แก่<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/081/13.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2506-2506–2534 ===
ในปี [[พ.ศ. 2506]] สมัย[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506 ดังนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/A/050/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2506]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
 
=== พ.ศ. 2534-2534–2545 ===
ในช่วงที่นาย[[อานันท์ ปันยารชุน]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 ในมาตรา 4 ได้กำหนดให้มีกระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/156/42.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534]</ref>
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม]] จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2536<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/099/1.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536]</ref>
 
=== พ.ศ. 2545 - 2545–2559 ===
ในช่วงที่ [[ทักษิณ ชินวัตร]] เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการตาม พระราชบัญัติบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยกำหนดในมาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
{{ล่าง}}
 
=== พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน 2559–2562===
ในช่วงที่ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวง จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
{{บน}}
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
* [[กระทรวงอุตสาหกรรม]]
{{ล่าง}}
 
=== พ.ศ. 2562–ปัจจุบัน===
ในช่วงที่ [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ได้มีการยุบรวม[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเทศไทย)|กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]และ[[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ]] เข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม<ref>ผู้จัดการออนไลน์, [https://mgronline.com/qol/detail/9620000042062 ราชกิจจาฯ ประกาศ กม. 9 ฉบับ ตั้ง “กระทรวงการอุดมศึกษา” เริ่ม 2 พ.ค.]</ref>
{{บน}}
* [[สำนักนายกรัฐมนตรี]]
* [[กระทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)|กระทรวงกลาโหม]]
* [[กระทรวงการคลัง]]
* [[กระทรวงการต่างประเทศ]]
* [[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]]
* [[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์]]
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
* [[กระทรวงคมนาคม]]
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
* [[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]]
{{กลาง}}
* [[กระทรวงพลังงาน]]
* [[กระทรวงพาณิชย์]]
* [[กระทรวงมหาดไทย]]
* [[กระทรวงยุติธรรม]]
* [[กระทรวงแรงงาน]]
* [[กระทรวงวัฒนธรรม]]
* [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]
* [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
* [[กระทรวงสาธารณสุข]]
35,355

การแก้ไข