ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557"

ย้อนการแก้ไขของ 171.4.47.47 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย PlyrStar93
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 171.4.47.47 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย PlyrStar93)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
=== มาตรา 44 ===
"ในกรณีที่หัวหน้า[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว"
 
การใช้อำนาจตามมาตรานี้ยังปรากฏภายหลังจากที่ราชอาณาจักรไทยประเทศใช้ [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25622560]] ในการออกคำสั่งหัวหน้า [[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทยชาติ]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/176/18.PDF</ref>เนื่องจาก มาตรา 265 บัญญัติว่า ให้[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
 
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติและ[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25622557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25622557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 25622557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 และให้ถือว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจของหัวหน้า[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติ และ[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป ให้นำความในมาตรา 263 วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ดำรงตำแหน่งใน[[:s:พรรคคอมมิวนิสต์คณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย]]ชาติด้วยโดยอนุโลม
 
 
271

การแก้ไข