ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎คำถาม: แปล)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
## To whom and how should movement roles and structures be accountable? [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/84|ตอบที่นี่]]
# Roles & Responsibility บทบาทและความรับผิดชอบ
## What structures, processes, and behaviours will enable us to include all voices (including e.g. current contributors and emerging audiences) in our decision making? โครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมใดที่จะช่วยให้เราสามารถรวมเสียงทั้งหมด (เช่น ผู้ร่วมให้ข้อมูลในปัจจุบันและผู้ชมใหม่ ๆ ) ในการตัดสินใจของเรา [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/91|ตอบที่นี่]]
## Which responsibilities are better placed at a global, regional, local or thematic level; which should be centralized and which decentralized ความรับผิดชอบใดที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น ทั้งในระดับสากล, ภูมิภาค, ท้องถิ่นหรือระดับใจความสำคัญ ซึ่งควรจะรวมศูนย์และควรที่จะกระจายอำนาจ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/92|ตอบที่นี่]]
## How should conflict management and resolution be structured across the movement? (also a question for outside expertise) การจัดการความขัดแย้งและการแก้ปัญหาควรมีโครงสร้างอย่างไรต่อการเคลื่อนไหว (เช่น คำถามสำหรับความเชี่ยวชาญภายนอก) [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/93|ตอบที่นี่]]
11,697

การแก้ไข