ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
== ประวัติ ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของวารี กับอำไพรัตน์ สนธิจิรวงศ์ มีพี่น้องทั้งสิ้น 6 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
== การทำงาน ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนักธุรกิจ เคยเป็นสมาชิก[[สภาปฏิรูปแห่งชาติ]] ต่อมาเป็นสมาชิก[[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]] และเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/296/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี], '''[[ราชกิจจานุเบกษา]]''', เล่ม 133 ตอนพิเศษ 296 ง, [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2559]].</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
2

การแก้ไข