ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

(เเก้)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== การทำงาน ==
ประวิช รัตนเพียร เข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็น[[สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร]] [[กรุงเทพมหานคร]] เมื่อปี พ.ศ. 2531 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอก[[อาทิตย์ กำลังเอก]]) ในปี พ.ศ. 2537<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/005/133.PDF คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๓/๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๑๖ ราย)]</ref> และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 2 ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2539 เป็น ส.ส. [[จังหวัดนครราชสีมา]] สังกัด[[พรรคชาติพัฒนา]] และเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนาย[[กร ทัพพะรังสี]]) และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีผลงานเด่นในด้านต่างๆ เช่น การผลักดันตราสัญลักษณ์ไทย (Thailand Brand) มาตรการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ มาตรการส่งเสริมธุรกิจบริการ
 
ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.นครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2547 ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภา 138 ประเทศ ให้เป็นกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ (Inter Parliamentary Union – IPU) และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น [[ผู้แทนการค้าไทย]] และในปี พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00168198.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 57ง 2 สิงหาคม 2548</ref>
56,703

การแก้ไข