ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนี"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commonscat|Relations of Germany and Thailand|ความสัมพันธ์เยอรมนี-ไทย}}
*คัททิยากร ศศิธรามาศ. “ชาวเยอรมันในสยามในสมัยรัชกาลที่ 5.” ใน ''ประวัติศาสตร์ใน “Twentieth Century Impressions of Siam: Its History, People, Commerce, Industries, and Resources”''. พิมพ์ครั้งที่ 3. น. 92-99. นครปฐม: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
*[https://tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/17170/15474 คัททิยากร ศศิธรามาศ. “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475.” ''วารสารศิลปศาสตร์'' (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556), น. 50-61.]
*[http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-Laender/Thailand.html Auswärtiges Amt – Thailand] Daten zu den deutsch-thailändischen Beziehungen (engl.)
ผู้ใช้นิรนาม