ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/068/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑]</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560]]<ref>[https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171031151114.pdf พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐]</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/105/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑-๔๑ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐</ref> <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/317/7.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕๓/๒๕๖๐ เรื่อง การดําเนินดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง] ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ พิเศษ ๓๑๗ ง หน้า ๗-๑๒ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐</ref> <ref>[https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20171227141557.pdf แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560]</ref> <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง หน้า ๒๔-๒๙ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/012/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๒ ก หน้า ๑-๓๑ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑]</ref>
# พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/099/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙๙ ก หน้า ๑-๒๑ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐]</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/131/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๓๑ ก หน้า ๑-๒๓ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐]</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกาiป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๒ ก หน้า ๑-๘๐ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/314/T_0042.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓๑๔ ง หน้า ๔๒-๔๓ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑]</ref>
# [[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/010/1.PDF พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๑-๔๑ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑]</ref>
372,942

การแก้ไข