ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

เพิ่มเว็บย่อ
(เพิ่มเว็บย่อ)
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่พจนานุกรมหรือเว็บไซต์แปลภาษา ===
{{เว็บย่อวิกินโยบาย|WP:NOT/DICDEF|WP:NOT#DICT|WP:NOT#DICTIONARY}}
วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ไม่ใช่[[พจนานุกรม]]เพื่อที่จะอธิบายความหมายในภาษาเฉพาะกลุ่ม และไม่ใช่เว็บไซต์แปลภาษาอัตโนมัติ บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''การอธิบายความหมายทางพจนานุกรม''' กรุณาอย่าสร้างบทความใหม่ที่เป็นการนิยามความหมายของคำศัพท์เพียงอย่างเดียว ในย่อหน้าแรกของบทความหนึ่ง ๆ ควรเริ่มต้นด้วยคำอธิบายที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการสรุปรวมสาระสำคัญของแต่ละหัวข้อเพื่อที่จะอธิบายเนื้อหาในส่วนที่เหลือ ถ้าหากคุณพบเจอบทความที่มีการอธิบายความหมายเพียงอย่างเดียว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสารานุกรมลงไปได้อีก นโยบายนี้จะยกเว้นเฉพาะบทความที่เกี่ยวกับความหมายทางวัฒนธรรมของ[[จำนวน]] (ตัวเลข)
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเผยแพร่งานค้นคว้าต้นฉบับ ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:FORUM}}
วิกิพีเดียไม่ใช่สถานที่ที่จะเผยแพร่ความคิดหรือการวิเคราะห์ของคุณเอง หรือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่โดยที่ยังไม่เคยมีการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์จากที่อื่นมาก่อน ตามนโยบาย[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]] กรุณาอย่าใช้วิกิพีเดียเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
# '''งานค้นคว้าปฐมภูมิ (ต้นฉบับ)''' เช่นการนำเสนอทฤษฎีหรือวิธีแก้ปัญหา ความคิดริเริ่ม การบัญญัติศัพท์ การสร้างคำใหม่ ฯลฯ หากคุณได้ทำงานค้นคว้าปฐมภูมิในหัวข้อใด ๆ ให้เผยแพร่ผลงานของคุณให้ปรากฏในแหล่งอื่นก่อน เช่น วารสารที่ได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา, สิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ, หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อถือได้ วิกิพีเดียจะเริ่มมีรายงานเกี่ยวกับผลงานของคุณเอง เมื่อผลงานนั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ข่าวสารทุกอย่างในวิกิพีเดียไม่จำเป็นจะต้องมาจากวารสารที่ได้รับการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพียงอย่างเดียว แต่กรุณาพยายามจนถึงที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าข่าวสารข้อมูลนั้น เชื่อถือได้ และตรวจสอบได้ ตัวอย่างเช่น หนังสืออ้างอิง สิ่งตีพิมพ์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้ และไม่ใช่เพียงความคิดเห็นของผู้แก้ไขเท่านั้น
 
=== {{anchor|โฆษณา}}วิกิพีเดียไม่ใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัย ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:ADVERT}}
วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย เวทีโต้วาที หรือเครื่องมือสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบทความในวิกิพีเดียจะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้:
# '''การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการสรรหาบุคลากร''' ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุน แก้ต่าง ชักจูง พยายามเปลี่ยนความคิด ชวนเชื่อ โน้มน้าว แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งทางธุรกิจ การเมือง ลัทธิหรือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาประเภทนี้จะสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสาระสำคัญของบทความ และตั้งใจที่จะนำเสนอใน[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]] คุณสามารถสร้าง[[บล็อก]]บนเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงมุมมองของคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่ในวิกิพีเดีย
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรอง ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:LINKFARM|WP:NOTLINK|WP:NOTGALLERY}}
วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรอง หรือที่เก็บสะสมการเชื่อมโยง รูปภาพ หรือแฟ้มสื่ออื่น ๆ บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''แหล่งรวบรวมการเชื่อมโยงภายนอก หรือสมุดรายชื่อทางอินเทอร์เน็ต''' ถึงแม้การเพิ่มการเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจะเป็นประโยชน์ต่อบทความ แต่ในทางตรงข้ามจำนวนการเชื่อมโยงที่มากเกินไปก็จะเป็นการลดคุณภาพของบทความ และเป็นการลดความสำคัญของเจตนารมณ์ในวิกิพีเดีย การรวมลิงก์เพื่อไปฟังเพลงหรือดูคลิปอะไรก็ตาม ถือว่าขัดต่อนโยบายข้อนี้
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่เว็บไซต์ส่วนบุคคล ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:NOTWEBHOST|WP:NOTBLOG|WP:NOTSOCIAL}}
วิกิพีเดียไม่ใช่เครือข่ายทางสังคมเหมือนอย่างเช่น [[วินโดวส์ไลฟ์ สเปซเซส]] [[ไฮ5]] [[เฟซบุ๊ก]] หรือ [[ทวิตเตอร์]] คุณไม่สามารถแบ่งพื้นที่เพื่อฝาก[[เว็บไซต์]] [[บล็อก]] หรือซอฟต์แวร์[[วิกิ]] ไว้บนวิกิพีเดีย หน้าต่าง ๆ ในวิกิพีเดียนั้นไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''เว็บเพจส่วนตัว''' ชาววิกิพีเดียทุกคนมี[[วิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้|หน้าผู้ใช้]]ของตนเอง ซึ่งใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในวิกิพีเดียเท่านั้น ถ้าหากคุณต้องการสร้างเว็บเพจหรือบล็อกส่วนตัว กรุณาสร้างกับผู้ให้บริการรายอื่นบนอินเทอร์เน็ต จุดประสงค์ของการใช้หน้าผู้ใช้ ไม่ควรใช้เพื่อการรวบรวมเครือข่ายทางสังคม แต่ควรให้ข้อมูลที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขบทความในวิกิพีเดีย
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่สมุดรายชื่อ ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:NOTDIR|WP:YELLOW}}
วิกิพีเดียมีรายการลิงก์ไปบทความภายในวิกิพีเดียซึ่งใช้สำหรับการจัดระเบียบภายในหรือเพื่ออธิบายเรื่องที่โดดเด่น ในความหมายนี้ วิกิพีเดียทำหน้าที่เป็นดัชนีหรือสารบบของเนื้อหาของตัวเอง ทว่า วิกิพีเดียไม่ใช่สารบบของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ บทความวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งเหล่านี้:
# '''รายชื่อหรือแหล่งเก็บข้อมูลของหัวข้อที่ไม่สัมพันธ์กัน''' ตัวอย่างเช่น คำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กัน (ทั้งบุคคลจริงและตัวละคร) ถ้าคุณต้องการรวบรวมคำกล่าว คำพังเพย คติพจน์ สามารถเขียนรวมกันได้ใน [[:q:|วิกิคำคม]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่เอกสารคู่มือหรือตำรา ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:NOTGUIDE|WP:NOTTEXTBOOK}}
วิกิพีเดียเป็นแหล่งอ้างอิงที่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่คู่มือการใช้งาน หนังสือแนะนำ หรือตำราเรียน บทความในวิกิพีเดียเมื่ออ่านแล้วไม่ควรเหมือนสิ่งต่อไปนี้:
# '''เอกสารคู่มือ''' ถึงแม้วิกิพีเดียจะมีคำอธิบายของบุคคล สถานที่ และสิ่งต่าง ๆ แต่บทความในวิกิพีเดียไม่ควรมีวิธีใช้ คำแนะนำ (ทางกฎหมาย ทางการแพทย์ ฯลฯ) ข้อเสนอแนะ และเนื้อหาประเภท "how-to" ซึ่งรวมไปถึง การสอน การแนะนำเกม บทสรุปเกม คู่มือการใช้งาน และตำรับอาหาร ถ้าคุณต้องการเขียนเนื้อหาในลักษณะ "how-to" คุณสามารถเขียนได้ที่ [[:b:|วิกิตำรา]] ซึ่งเป็นโครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แก้วสารพัดนึก ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:BALL|WP:CRYSTAL|WP:FUTURE}}
วิกิพีเดียไม่ใช่สถานที่รวบรวมแนวความคิดที่[[วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้|พิสูจน์ยืนยัน]]ไม่ได้ บทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์กำหนดล่วงหน้าจะต้องสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ และหัวข้อเรื่องจะต้องเป็นที่น่าสนใจในวงกว้าง เพียงพอที่ควรได้รับพิจารณาเป็นอีกบทความหนึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงหรือผ่านไปแล้ว การรายงานถึงการอภิปรายและการโต้เถียงเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลสำเร็จของข้อเสนอหรือโครงการในอนาคตเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในวิกิพีเดีย โดยที่การอภิปรายนั้นจะต้องมีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเหมาะสม แต่วิกิพีเดียจะไม่ยอมรับข้อมูลการวิเคราะห์หรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้แก้ไขที่แทรกลงในบทความ เนื่องจากถือว่าเป็น[[วิกิพีเดีย:งดงานค้นคว้าต้นฉบับ|งานค้นคว้าต้นฉบับ]] บทความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ออกสู่สาธารณะ เช่นภาพยนตร์หรือเกม ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าบทความเหล่านั้นไม่เป็นการโฆษณา โดยในรายละเอียด:
# '''กำหนดการหรือเหตุการณ์ในอนาคต''' จะมีเนื้อหาเป็นบทความได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นชัดและจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าหากการเตรียมการเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่มีการดำเนินงาน การพิจารณาเหตุการณ์ล่วงหน้าจะต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างของเหตุการณ์ล่วงหน้าที่สามารถมีได้ในวิกิพีเดียเช่น [[การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2008]] หรือ[[โอลิมปิกฤดูร้อน 2012]] โดยเปรียบเทียบกับ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2016 และโอลิมปิกฤดูร้อน 2036 จะถูกพิจารณาว่าเป็นหัวข้อที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ว่าสามารถพิสูจน์ยืนยันได้และไม่ใช่งานค้นคว้าต้นฉบับ หรือการคาดเดารายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมกีฬาเป็นรายสัปดาห์จะไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ เว้นเสียแต่จะมีกำหนดการอย่างชัดเจน
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งรวมข้อมูลจิปาถะ ===
{{เว็บย่อวิกินโยบาย|WP:IINFO}}
บทความในวิกิพีเดียไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้:
# '''หน้าถาม-ตอบ และเกร็ดความรู้''' บทความวิกิพีเดียไม่ควรรวบรวมรายชื่อคำถามหรือปัญหาที่ถามบ่อย (FAQs) แต่ให้สอดแทรกข้อมูลเหล่านั้นลงในส่วนหรือบทความอื่น ๆ ที่เหมาะสม บทความวิกิพีเดียมิได้มุ่งหมายให้ถามและตอบคำถาม นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรวบรวมเกร็ดความรู้ เคล็ดลับ หรือเนื้อหาเบ็ดเตล็ดปริมาณมาก เพราะการนำเสนอหัวข้อประเภทนี้ทำให้บทความคุณภาพลดลงเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบ และการขาดความโดดเด่น คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลเหล่านั้นโดยแยกเกร็ดความรู้ที่สัมพันธ์กันไปเป็นส่วนใหม่ หรือรวมกับส่วนหรือบทความอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วให้กลมกลืนไปกับเนื้อหาได้
 
=== วิกิพีเดียไม่มีการเซ็นเซอร์ ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:CENSOR}}
วิกิพีเดียอาจมีเนื้อหาที่ผู้อ่านบางส่วนพิจารณาว่าต้องค้านหรือน่ารังเกียจ วิกิพีเดียไม่อาจรับประกันว่า บทความหรือภาพจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านทุกคนเสมอ หรือว่าต้องยึดบรรทัดฐานทางสังคมหรือศาสนาทั่วไป
 
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่อนาธิปไตย ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:NOTANARCHY|WP:NOTFREESPEECH|WP:CHAOS}}
แม้วิกิพีเดียจะเป็นสารานุกรมเสรี แต่ก็มีการจำกัดเสรีภาพหากสิ่งเหล่านั้นรบกวนการสร้างสารานุกรม วิกิพีเดียไม่ใช่ฟอรัมอิสระสำหรับข้อความหรือคำพูดที่ไม่มีการควบคุมดูแล และวิกิพีเดียไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อเอาไว้พูดคุยออนไลน์ ข้อเท็จจริงคือวิกิพีเดียเป็นโครงการแบบเปิดที่มีระบบบริหารจัดการด้วยตัวเอง จุดประสงค์ของวิกิพีเดียไม่ได้มีเพื่อการรวมตัวของชุมชน[[อนาธิปไตย]] หรือการทดสอบขีดจำกัดของอนาธิปไตย แต่จุดมุ่งหมายของวิกิพีเดียคือการสร้าง'''สารานุกรม'''เท่านั้น
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่ประชาธิปไตย ===
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:DEM|WP:NOTDEM|WP:DEMOCRACY}}
วิธีการหลักของวิกิพีเดียในการพิจารณาความคิดเห็นส่วนใหญ่ คือ การอภิปราย ไม่ใช่ การลงคะแนน ถึงแม้ผู้ใช้บางคนมักจะสร้างแบบสอบถามหรือแบบสำรวจขึ้นในบางโอกาสเพื่อพยายามชี้วัดความคิดเห็นของผู้ใช้อื่น ๆ การสอบถามเช่นนั้นควรกระทำอย่างระมัดระวัง เพราะความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทีหลังได้ วิกิพีเดียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ[[ประชาธิปไตย]]หรือรูปแบบการปกครองของรัฐใด ๆ
 
 
== และสุดท้าย ==
{{เว็บย่อนโยบาย|WP:BADIDEA|WP:NOTSTUPID}}
<u>วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งรวบรวมแนวความคิดที่เลวร้าย</u> เราไม่สามารถเตรียมการล่วงหน้าสำหรับแนวความคิดใหม่ ๆ ที่เลวร้ายของผู้แก้ไขหลายพันหลายหมื่นคนที่คอยค้นหาช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ ทุกอย่างที่ปรากฏในหน้านี้ถูกสร้างขึ้นมาก็เพื่อจัดการเกี่ยวกับแนวความคิดเหล่านั้น ซึ่งเราก็ไม่เคยเตรียมการล่วงหน้ามาก่อนเช่นกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่เพียงพอสำหรับการชี้วัดว่าสิ่งใดควรกระทำ ไม่ควรกระทำ หรือห้ามกระทำ
 
12,394

การแก้ไข