ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==สมณศักดิ์==
 
วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ '''พระครูปลัดศีลวัฒน์''' ฐานานุกรมของ [[พุทธทาสภิกขุ|พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)]]​ เจ้าอาวาส[[วัดพระบรมธาตุไชยา ]]​
 
วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูสัญญาบัตร ที่ '''พระครูภาวนาชัยคุณ'''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/E/057/3.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๑๒.</ref>
 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ '''พระภาวนาโพธิคุณ''' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00146819.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๔.</ref>
 
==อ้างอิง==
1,392

การแก้ไข