ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019"

## What are the barriers to advocacy in your particular context? อะไรเป็นอุปสรรคต่อการให้การสนับสนุน[วิกิมีเดีย]ในบริบทของคุณ [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/12|ตอบที่นี่]]
## How can we ensure that the movement's advocacy efforts are not harming the neutrality of the Wikimedia project's content? ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าการเป็นผู้สนับสนุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นกลางของข้อมูลในโครงการวิกิมีเดีย [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/13|ตอบที่นี่]]
 
# Capacity building การเสริมสร้างศักยภาพ
## What capacity building efforts already exist within any part of the Movement? เรามีความพยายามอย่างไรบ้างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ movement [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/21|ตอบที่นี่]]
## Which ones have worked and which ones have not? อะไรบ้างที่ได้ผลและไม่ได้ผล [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/22|ตอบที่นี่]]
## What are the capacity building needs of movement stakeholders and their organizations? การเสริมสร้างศักยภาพต้องการอะไรบ้างจากองค์กรภายนอกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/23|ตอบที่นี่]]
 
# Community Health สุขภาวะของชุมชน
## Participation: Are there practices, policies and regulations within your community or project that create barriers to involvement in the light of the strategic direction’s challenge to us all? มีการปฏิบัติ นโยบาย หรือกฎระเบียบใดบ้างในชุมชนของคุณที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกลยุทธ์ (strategic direction) [[วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/Movement Strategy 2019/31|ตอบที่นี่]]
148,304

การแก้ไข