ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ตรา = ตรากรมการพัฒนาชุมชน.png
| ตรา_กว้าง = 150px
| ตรา_บรรยาย = ตรากรมการพัฒนาการพัฒนาชุมชน
| ภาพ =
| ภาพ_กว้าง =
| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมการพัฒนาชุมชน''' เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] สังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]] เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพั ฒนาพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม