ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดคุ้งตะเภา"

| valign = "top" |<ref>"'''พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)'''," (2542). ใน ''ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3''. กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. หน้า 339.</ref><ref>ธีระวัฒน์ แสนคำ. (2559). "'''ศึกเจ้าพระฝาง พ.ศ. 2313 : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับการปราบ "พวกสงฆ์อลัชชี" ที่เมืองสวางคบุรี'''," ใน ''ศิลปวัฒนธรรม''. ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 มีนาคม</ref>
|-
| valign = "top" |[[ไฟล์:Phrahru Sawangkaburi (Jun).jpg|50px|]]-[[พระครูสวางคมุนี (จัน)|พระครูสวางคมุนี (เจ้าอธิการจัน)]] เจ้าคณะใหญ่เมืองฝาง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/017/137_1.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม ๕ ตอน ๑๗, ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๑๓๘</ref>
| valign = "top" |ก่อน พ.ศ. 2431 - ก่อน พ.ศ. 2442
| valign = "top" |<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2431/017/137_1.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม ๕ ตอน ๑๗, ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๑๓๘</ref>
14,309

การแก้ไข