ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
! 建武
|style=""|Kenmu|| เค็มเคนมุ || ค.ศ. 1334 ||ราชสำนักใต้ : ค.ศ. 1336 <br>ราชสำนักเหนือ: ค.ศ. 338 ||style=""|ราชสำนักใต้:3 ปี<br />ราชสำนักเหนือ:5 ปี||style=""|จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ|| ''(ไม่ทราบสาเหต)''
|-
|colspan="8" style="font-size:smaller"|建武の新政(建武政権)は2年足らずで崩壊し、[[足利尊氏]]が離反。建武3年(1336年)に[[後醍醐天皇]]は「延元」に改元した。これに対して尊氏は入京して[[光明天皇]]を擁立し、「建武」の元号を使い続ける。後醍醐天皇は一旦和睦したものの再び京を脱出して[[吉野行宮|吉野]]へ逃れ、[[南朝 (日本)|吉野朝廷(南朝)]]が成立した。
|-
!rowspan="2"|延元
|rowspan="2"| Engen ||rowspan="2"| เอ็งเงงเอ็นเงน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1336 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1340 ||rowspan="2"|5 ปี||style=""|จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ||rowspan="2"|เกิดเหตุ[[ความไม่สงบเคมมุ]]
|-
|rowspan="3"|[[จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิ]]
|-
!興国
| Kōkoku|| [[โคโกะกุ|โคโคะคุ]] || ค.ศ. 1340 || ค.ศ. 13471346 ||7 ปี|| จักรพรรดิโกะ-มุระกะมิขึ้นครองราชย์
|-
!rowspan="2"|正平
|rowspan="2"|Shōhei ||rowspan="2"| โชเฮ ||rowspan="2"|ค.ศ. 13471346 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1370 ||rowspan="2" style=""|2524 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติและการสู้รบ
|-
|rowspan="5"|[[จักรพรรดิโชเก]]
|-
!建徳
| Kentoku || เค็นโตะกุเคนโทคุ ||style=""|ค.ศ. 1370 || ค.ศ. 1372 ||3 ปี|| จักรพรรดิโชเกขึ้นครองราชย์
|-
!文中
|-
!元中
|Genchū|| เก็นจูเงนจู || ค.ศ. 1384 ||style=""| ค.ศ. 1392 ||9 ปี|| จักรพรรดิโกะ-คะเมะยะมะขึ้นครองราชย์ และตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
|colspan="8"|<span style="font-size:smaller">元中9年(1392年)、後亀山天皇が退位して南北朝合一が成った([[明徳の和約]])。元号は「明徳」に統一された。</span>
|-
!rowspan="2"|暦応
|Ryakuō||เรียะกุโอเรียะคุโอ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1338 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1342 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="4"|[[จักรพรรดิโคเมียว]]||rowspan="2"|''(ไม่ทราบสาเหต)''
|-
|Rekiō || เระกิโอเรคิโอ
|-
!康永
| Kannō|| คันโน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1350 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1352 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"| จักรพรรดิซุโกขึ้นครองราชย์
|-
|Kan'ō || คังโอคันโอ
|-
!rowspan="2"|文和
| Bunna|| บุนนะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1352 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1356 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="7"|[[จักรพรรดิโกะ-โคงง]]||rowspan="2"|จักรพรรดิโกะ-โคงงขึ้นครองราชย์
|-
|Bunwa || บุงวะบุนวะ
|-
!延文
|Enbun|| เอ็นบุงบุน|| ค.ศ. 1356 || ค.ศ. 1361 ||6 ปี|| เกิดการสู้รบ
|-
!康安
| Kōan|| โคอังอัน || ค.ศ. 1361 || ค.ศ. 1362 ||2 ปี|| ''(ไม่ทราบสาเหต)''
|-
!rowspan="2"|貞治
|-
!rowspan="2"|応安
|rowspan="2"| Ōan||rowspan="2"| โออังอัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1368 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1375 ||rowspan="2"|8 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติและโรคติดต่อระบาด
|-
|rowspan="4"|[[จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู]]
|-
!康暦
| Kōryaku|| โคเรียะกุเรียะคุ || ค.ศ. 1379 ||ค.ศ. 1381 ||3 ปี||เกิดการสู้รบและโรคติดต่อระบาด
|-
!rowspan="2"|永徳
|rowspan="2"| Eitoku|| rowspan="2"| เอโตะกุโทคุ || rowspan="2"| ค.ศ. 1381 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1384 ||rowspan="2"|4 ปี||rowspan="2"|ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
|rowspan="6"|[[จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ]]
|-
!至徳
| Shitoku|| ชิโตะกุโทคุ || ค.ศ. 1384 || ค.ศ. 1387 ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!rowspan="2"|嘉慶
|Kakyō || คะคาเคียว ||rowspan="2"|ค.ศ. 1387 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1389 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"|โรคติดต่อระบาด
|-
| Kakei|| คะคาเค
|-
!康応
|-
!明徳
| Meitoku|| เมโตะกุเมโทคุ || ค.ศ. 1390 ||ค.ศ. 1394 ||5 ปี||เกิดการสู้รบและภัยพิบัติ
|}
 
|-
!永享
| Eikyō || เอเกียวเคียว || ค.ศ. 1429 || ค.ศ. 1441 ||13 ปี||จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะขึ้นครองราชย์
|-
!嘉吉
| Kakitsu|| คะกิสึคาคิสึ || ค.ศ. 1441 || ค.ศ. 1444 ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!文安
| Bun'an|| บุงอังบุนอัน || ค.ศ. 1444 || ค.ศ. 1449 ||6 ปี|| ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!宝徳
| Hōtoku|| โฮโตะกุโทคุ || ค.ศ. 1449 || ค.ศ. 1452 ||4 ปี|| ''(ไม่ทราบสาเหต)''
|-
!享徳
| Kyōtoku|| เคียวโตะกุโทคุ || ค.ศ. 1452 ||ค.ศ. 1455 ||4 ปี||三合の厄を避けるためによる改元。
|-
!康正
|-
!長禄
| Chōroku|| โชโระกุโจโรคุ || ค.ศ. 1457 || ค.ศ. 1461 ||4 ปี|| ''(ไม่ทราบสาเหต)''
|-
!rowspan="2"|寛正
ผู้ใช้นิรนาม