ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
!rowspan="2"|弘仁
|rowspan="2"|Kōnin|| rowspan="2"| โคนิ ||rowspan="2"| ค.ศ. 810||rowspan="2"| ค.ศ. 824 ||rowspan="2" style=""|15 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิซะงะขึ้นครองราชย์
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิจุนนะ]]
|-
!斉衡
|Saikō|| ไซโกโค || ค.ศ. 854 || ค.ศ. 857 ||4 ปี||มีการถวายน้ำหวาน (醴泉) จาก[[จังหวัดอิวะมิ]]
|-
!rowspan="2"|天安
| Ten'an|| เทงอังนอัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 857 ||rowspan="2"| ค.ศ. 859 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"| มีการถวายกวางขาวและต้นไม้จาก[[จังหวัดมิมะซะกะ]]และ[[จังหวัดฮิตะชิ]]
|-
| Tennan || เทนนังนนัน || rowspan="2"|[[จักรพรรดิเซวะ]]
|-
!rowspan="2"|貞観
|rowspan="2"| Jōgan|| rowspan="2"| โจกังโจงัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 859 ||rowspan="2"|ค.ศ. 877||rowspan="2"|19 ปี||rowspan="2"| จักรพรรดิเซวะขึ้นครองราชย์
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิโยเซ]]
|-
!rowspan="2"|元慶
|rowspan="2"| Gangyō ||rowspan="2"| กังงันเกียว ||rowspan="2"| ค.ศ. 877 ||rowspan="2"| ค.ศ. 885 ||rowspan="2"|9 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิโยเซขึ้นครองราชย์ และมีการถวายนกขาวฮะกุจิ (白雉) และกวางขาว (白鹿)
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิโคโก]]
| Ninna|| นินนะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 885 ||rowspan="2"| ค.ศ. 889 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิโคโกขึ้นครองราชย์
|-
| Ninwa || นิงวะนวะ || rowspan="3"|[[จักรพรรดิอุดะ]]
|-
!rowspan="3"|寛平
| Kanpyō || คัมเปียวคันเปียว ||rowspan="3"| ค.ศ. 889 ||rowspan="3"| ค.ศ. 898 ||rowspan="3"|10 ปี||rowspan="3"| จักรพรรดิอุดะขึ้นครองราชย์
|-
|Kanpei || คัมเปคันเป
|-
|Kanhei || คังเฮ|| rowspan="4"|[[จักรพรรดิไดโงะ]]
|-
!昌泰
| Shōtai|| โชไตโชไท || ค.ศ. 898 || ค.ศ. 901 ||4 ปี|| จักรพรรดิไดโงะขึ้นครองราชย์
|-
!延喜
| Engi|| เอ็งเอ็นงิ || ค.ศ. 901 || ค.ศ. 923 ||23 ปี||ตามวาระการคำนวณ[[แผนภูมิสวรรค์]] และภัยพิบัติ
|-
!rowspan="2"|延長
| Tengyō|| เท็งเงียว ||rowspan="2"| ค.ศ. 938 ||rowspan="2"| ค.ศ. 947 ||rowspan="2"|10 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติ
|-
|Tenkyō ||เท็งเคียวเทนเคียว ||rowspan="5"| [[จักรพรรดิมุระกะมิ]]
|-
!天暦
| Tenryaku || เท็งเรียะกุเทนเรียะคุ || ค.ศ. 947 || ค.ศ. 957 ||11 ปี|| จักรพรรดิมุระกะมิขึ้นครองราชย์
|-
!天徳
| Tentoku|| เท็นโตะกุเท็นโทคุ || ค.ศ. 957 || ค.ศ. 961 ||5 ปี|| เกิดอุทกภัย
|-
!応和
|Anna||อันนะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 968 ||rowspan="2"| ค.ศ. 970 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"| จักรพรรดิเรเซขึ้นครองราชย์
|-
|Anwa || อังวะอันวะ ||rowspan="6"|[[จักรพรรดิเอ็งยู]]
|-
!天禄
| Tenroku|| เท็นโระกุเทนโรคุ || ค.ศ. 970 || ค.ศ. 974 ||4 ปี|| จักรพรรดิเอ็งยูขึ้นครองราชย์
|-
!天延
| Ten'en|| เท็งเอ็งเทนเอ็น || ค.ศ. 974 || ค.ศ. 976 ||4 ปี||เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
|-
!貞元
| Jōgen|| โจเก็งโจเงน || ค.ศ. 976 || ค.ศ. 978 ||3 ปี|| เกิดอัคคีภัยและแผ่นดินไหว
|-
!天元
| Tengen|| เท็งเก็งเทนเงน || ค.ศ. 978 || ค.ศ. 983 ||6 ปี||
|-
!rowspan="2"|永観
|rowspan="2"| Eikan||rowspan="2"| เอคังคัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 983 ||rowspan="2"| ค.ศ. 985 ||rowspan="2"|3 ปี || rowspan="2"| เกิดเพลิงไหว้วัง และภัยแล้ง
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิคะซัง]]
| Kanna|| คันนะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 985 ||rowspan="2"| ค.ศ. 987 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"| จักรพรรดิคะซังขึ้นครองราชย์
|-
|Kanwa || คังวะคันวะ || rowspan="7"|[[จักรพรรดิอิชิโจ]]
|-
!永延
|Eien || เอเอ็งเอ็น || ค.ศ. 987 || ค.ศ. 989 ||3 ปี|| จักรพรรดิอิชิโจขึ้นครองราชย์
|-
!永祚
|-
!正暦
|Shōryaku|| โชเรียะกุโชเรียะคุ || ค.ศ. 990 || ค.ศ. 995 ||6 ปี|| เกิดวาตภัยและภัยพิบัติอื่น ๆ
|-
!長徳
| Chōtoku|| โชโตะกุโจโทคุ || ค.ศ. 995 || ค.ศ. 999 ||5 ปี||เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
|-
!長保
| Chōhō|| โชโฮโจโฮ || ค.ศ. 999 || ค.ศ. 1004 ||6 ปี|| เกิดภัยพิบัติ
|-
!rowspan="2"|寛弘
|rowspan="2"| Kankō||rowspan="2"| คังโกคันโค ||rowspan="2"| ค.ศ. 1004 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1013年 ||rowspan="2"|9 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติ
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิซังโจ]]
|-
!rowspan="2"|長和
|rowspan="2"| Chōwa||rowspan="2"| โชวะโจวะ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1013 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1017 ||rowspan="2"|6 ปี||rowspan="2"| จักรพรรดิซังโจขึ้นครองราชย์
|-
|rowspan="5"|[[จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ]]
|-
!寛仁
| Kannin|| คันนิ || ค.ศ. 1017 || ค.ศ. 1021 ||5 ปี||จักรพรรดิโกะ-อิชิโจขึ้นครองราชย์
|-
!治安
| Jian|| จิอังอัน || ค.ศ. 1021 || ค.ศ. 1024 ||4 ปี||ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!万寿
|-
!rowspan="2"|長元
|rowspan="2"| Chōgen||rowspan="2"| โชเก็งโจเงน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1028 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1037 ||rowspan="2"|10 ปี||rowspan="2"| เกิดโรคระบาด อัคคีภัย
|-
|rowspan="4"|[[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]]
|-
!長暦
|Chōryaku|| โชเรียะกุโจเรียะคุ|| ค.ศ. 1037 ||style=""| ค.ศ. 1040 ||4 ปี||จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุขึ้นครองราชย์
|-
!長久
| Chōkyū|| โชคิวโจคิว || style=""| ค.ศ. 1040 || ค.ศ. 1044 ||5 ปี|| เกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย
|-
!rowspan="2"|寛徳
|rowspan="2"| Kantoku||rowspan="2"| คันโตะกุโทคุ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1044 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1046 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"|เกิดโรคระบาด ภัยแล้ง
|-
|rowspan="7"|[[จักรพรรดิโกะ-เรเซ]]
| Tenki || เท็งกิ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1053 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1058 ||rowspan="2"|6 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติ
|-
| Tengi || เท็งงิเทนงิ
|-
!康平
|-
!rowspan="2"|治暦
|rowspan="2"| Jiryaku||rowspan="2"| จิเรียะกุเรียะคุ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1065 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1069 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิโกะ-ซังโจ]]
|-
!rowspan="2"|延久
|rowspan="2"| Enkyū||rowspan="2"| เอ็งเอ็นคิว ||rowspan="2"| ค.ศ. 1069 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1074 ||rowspan="2"|6 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิกะ-ซังโจขึ้นครองราชย์
|-
|rowspan="7"|[[จักรพรรดิชิระกะวะ]]
|-
!rowspan="2"|承暦
| Jōryaku || โจเรียะกุโจเรียะคุ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1077 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1081 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|เกิดโรคระบาด
|-
| Shōryaku|| โชเรียะกุโชเรียะคุ
|-
!永保
|-
!rowspan="2"|応徳
|rowspan="2"| Ōtoku||rowspan="2"| [[โอโตะกุ|โอโทคุ]] ||rowspan="2"| ค.ศ. 1084 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1087 ||rowspan="2"|4 ปี||rowspan="2"|ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
|rowspan="9"|[[จักรพรรดิโฮะริกะวะ]]
|-
!嘉保
| Kahō|| คะคาโฮ || ค.ศ. 1095 || ค.ศ. 1097 ||3 ปี||เกิดโรคระบาด
|-
!永長
|-
!rowspan="2"|承徳
|Jōtoku||โจโตะกุโจโทคุ ||rowspan="2"| ค.ศ. 1097 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1099 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติและแผ่นดินไหว
|-
|Shōtoku || โชโตะกุโชโทคุ
|-
!康和
|-
!長治
| KōwaChōji|| โชจิโจจิ || ค.ศ. 1104 || ค.ศ. 1106 ||3 ปี|| เกิดภัยพิบัติ
|-
!rowspan="2"|嘉承
| Kashō || คะคาโช ||rowspan="2"| ค.ศ. 1106 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1108 ||rowspan="2"|3 ปี||rowspan="2"|การปรากฏตัวของ[[ดาวหาง]]
|-
| Kajō || คะคาโจ ||rowspan="6"|[[จักรพรรดิโทะบะ]]
|-
!天仁
|Tennin|| เท็นนิงเทนนิน || ค.ศ. 1108 || ค.ศ. 1110 ||3 ปี||จักรพรรดิโทะบะขึ้นครองราชย์
|-
!天永
| Ten'ei|| เท็งเอเทนเอ || ค.ศ. 1110 || ค.ศ. 1113 ||4 ปี||การปรากฏตัวของดาวหาง
|-
!永久
|-
!元永
| Gen'ei|| เก็งเอเงนเอ || ค.ศ. 1118 || ค.ศ. 1120 ||3 ปี||เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
|-
!rowspan="2"|保安
|rowspan="2"| Hōan||rowspan="2"| โฮอังอัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1120 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1124 ||rowspan="2"|5 ปี||rowspan="2"|
|-
|rowspan="8"|[[จักรพรรดิซุโตะกุ]]
|-
!天治
| Tenji|| เท็นจิเทนจิ || ค.ศ. 1124 || ค.ศ. 1126 ||3 ปี||จักรพรรดิซุโตะกุขึ้นครองราชย์
|-
!大治
|-
!rowspan="2"|天承
| Tenshō|| เท็นโชเทนโช ||rowspan="2"| ค.ศ. 1131 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1132 ||rowspan="2"|2 ปี||rowspan="2"| เกิดภัยพิบัติ
|-
| Tenjō || เท็นโจเทนโจ
|-
!長承
| Chōshō|| โชโชโจโช || ค.ศ. 1132 || ค.ศ. 1135 ||4 ปี|| เกิดโรคระบาด
|-
!保延
| Hōen|| โฮเอ็งเอ็น || ค.ศ. 1135 || ค.ศ. 1141 ||7 ปี|| เกิดทุพภิกขภัย โรคระบาด อุทกภัย
|-
!rowspan="2"|永治
|-
!康治
| EijiKōji|| โคจิ || ค.ศ. 1142 || ค.ศ. 1144 ||3 ปี||จักรพรรดิโคะโนะเอะขึ้นครองราชย์
|-
!天養
| Ten'yō|| เท็งโยเทนโย || ค.ศ. 1144 || ค.ศ. 1145 ||2 ปี||ตามวาระการคำนวณแผนภูมิสวรรค์
|-
!久安
| Kyūan|| คิวอังอัน || ค.ศ. 1145 || ค.ศ. 1151 ||7 ปี||การปรากฏตัวของดาวหาง
|-
!rowspan="2"|仁平
|Ninpei || นิมเปนเป ||rowspan="2"| ค.ศ. 1151 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1154 ||rowspan="2"|4 ปี||rowspan="2"|การปรากฏตัวของดาวหาง
|-
|Ninpyō || นิมเปียวนเปียว
|-
!rowspan="2"|久寿
|-
!rowspan="2"|保元
|rowspan="2"| Hōgen||rowspan="2"| [[โฮเง็ง|โฮเงน]] ||rowspan="2"| ค.ศ. 1156 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1159 ||rowspan="2"|4 ปี||rowspan="2"|จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะขึ้นครองราชย์
|-
|rowspan="7"|[[จักรพรรดินิโจ]]
|-
!永暦
| Eiryaku|| เอเรียะกุเรียะคุ || ค.ศ. 1160 || ค.ศ. 1161 ||2 ปี|| เกิดการสู้รบ
|-
!rowspan="2"|応保
|-
!長寛
| Chōkan|| โชกังโจคัน || ค.ศ. 1163 || ค.ศ. 1165 ||3 ปี||เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
|-
!rowspan="2"|永万
|rowspan="2"|Eiman||rowspan="2"| เอมังมัน ||rowspan="2"| ค.ศ. 1165 ||rowspan="2"| ค.ศ. 1166 ||rowspan="2"|2 ปี||rowspan="2"|เกิดภัยพิบัติและโรคระบาด
|-
|rowspan="2"|[[จักรพรรดิโระกุโจ]]
|-
!承安
| Shōan || โชอังโชอัน || ค.ศ. 1171 || ค.ศ. 1175 ||5 ปี||
|-
!安元
| Angen|| อังเง็งอันเงน || ค.ศ. 1175 || ค.ศ. 1177 ||3 ปี||เกิดโรคระบาด
|-
!rowspan="2"|治承
|-
!元暦
| Genryaku|| เก็งเรียะกุเงนเรียะคุ || ค.ศ. 1184 || ค.ศ. 1185 ||2 ปี|| จักรพรรดิโกะ-โทะบะขึ้นครองราชย์
|-
|colspan="8"|<span style="font-size:smaller">ปี 1181 [[平氏政権]]が実権を握る中で、[[平清盛]]の外孫である[[安徳天皇]]が即位し、「[[養和]]」へ改元された。朝廷でのこの動きに対し、対立する[[源頼朝]]の[[鎌倉幕府|関東政権]]は、「養和」と「[[寿永]]」の元号を使わず、「治承」を引き続き使用した。関東政権による「治承」の継続使用は、寿永3年(治承8年、1184年)に源氏が京都を占領し、擁立した[[後鳥羽天皇]]の即位によって「[[元暦]]」へ改元されるまで続く。一方、平氏一門は都落ちした後も安徳天皇を擁し、元暦2年(寿永4年、1185年)の[[壇ノ浦の戦い]]で滅亡するまで、引続き「寿永」を使用した。</span>
ผู้ใช้นิรนาม