ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อศักราชญี่ปุ่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
!霊亀
| Reiki || เรกิคิ || ค.ศ. 715 || ค.ศ. 717||3 ปี||rowspan="2" style=""|[[จักรพรรดินีเก็นโช]]||จักรพรรดินีเก็นโชขึ้นครองราย์
|-
!養老
|-
!神亀
| Jinki|| จิงกินคิ || ค.ศ. 724 || ค.ศ. 729 ||6 ปี||rowspan="3"|[[จักรพรรดิโชมุ]]|| มีการถวายเต่าขาว
|-
!天平
| Tenpyō|| เท็มเปียวเทนเปียว || ค.ศ. 729|| ค.ศ. 749||style=""|21 ปี||
|-
!style=""|天平感宝
| Tenpyō-kanpō|| เท็มเปียวคันโปเทนเปียวคันโป|| ค.ศ. 749|| ค.ศ. 749||1 ปี|| มีการถวาย[[ทองเหลืง]]จาก[[จังหวัดมุสึ]]
|-
!天平勝宝
|style=""|Tenpyō-shōhō|| เท็มเปียวโชโฮเทนเปียวโชโฮ || ค.ศ. 749|| ค.ศ. 757||9 ปี||rowspan="2"|[[จักรพรรดินีโคเก็ง]]|| จักรพรรดินีโคเก็งขึ้นครองราย์
|-
!rowspan="3"|天平宝字
|rowspan="3"| Tenpyō-hōji|| rowspan="3" | เท็มเปียวโฮจิเทนเปียวโฮจิ || rowspan="3" style=""| ค.ศ. 757||rowspan="3"| ค.ศ. 765 ||rowspan="3"|9 ปี||rowspan="3"|
|-
| [[จักรพรรดิจุนนิง]]
|-
!天平神護
|Tenpyō-jingo|| เท็มเปียวจิงโงะเทนเปียวจินโงะ || ค.ศ. 765|| ค.ศ. 767||3 ปี||จักรพรรดินีโชโตะกุขึ้นครองราย์
|-
!神護景雲
|Jingo-keiun|| จิงโงะเคอุงนโงะเคอุน || ค.ศ. 767 || ค.ศ. 770||4 ปี||
|-
!宝亀
| Hōki|| โฮกิคิ || ค.ศ. 770 || ค.ศ. 781||12 ปี||rowspan="2"|[[จักรพรรดิโคนิง]]|| มีการถวายเต่าขาวจาก[[จังวัดฮิโกะ]]
|-
!rowspan="2"|天応
|-
!延暦
| Enryaku|| เอ็นเรียะกุเรียะคุ || ค.ศ. 782 || ค.ศ. 806||25 ปี|| จักรพรรดิคัมมุขึ้นครองราย์
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม