ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 26"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
# จอมพล [[ผิน ชุณหะวัณ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
# พลตำรวจเอก [[เผ่า ศรียานนท์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[พระยาลัดพรีพลีธรรมประคัลภ์ ([[วงษ์ ลัดพลี)]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล ([[ประยูร ศาสตระรุจิ]]) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
# พลอากาศโท [[มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
56,707

การแก้ไข