ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สฤษดิ์ ธนะรัชต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
สงครามมหาเอเซียบูรพา}}
 
'''จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก''' สฤษดิ์ ธนะรัชต์''' (16 มิถุนายน พ.ศ. 2451 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506) เป็น[[นายกรัฐมนตรีไทย]]คนที่ 11, [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]], [[รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย|ผู้บัญชาการทหารบก]]และ[[รายนามอธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ|อธิบดีกรมตำรวจ]] เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำ[[แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[สำนักงบประมาณ]] เป็นผู้ก่อตั้ง[[ธนาคารทหารไทย]] และ[[ทิพยประกันภัย|บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด]] เจ้าของคำพูดที่ว่า "''พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ''" และ "''ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว''"<ref name="ประชา"/>
 
[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ใน วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/A/076/1.PDF</ref> ซึ่งเป็นวันที่เกิด[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500]] อย่างไรก็ตามไม่ได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ป็น หัวหน้า[[คณะปฏิวัติ]]
ผู้ใช้นิรนาม