ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น"

== โรงเรียนในสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] ==
 
=== สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) ===
{{col-begin}}
{{col-2}}
691

การแก้ไข