ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8153122 สร้างโดย 119.76.5.199 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
}}
'''บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED}} ชื่อย่อ:AEONTS) <ref>[http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=AEONTS&language=en&country=US สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้า[[ญี่ปุ่น]]ที่เปิดให้บริการใน[[ประเทศไทย]] และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ <ref>[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/20110656T05_BUSINESS.DOC ลักษณะการประกอบธุรกิจ]แบบรายงาน56-1 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2554</ref>
 
==บริษัทย่อยและบริษัทร่วม==
 
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้ (ข้อมูลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)<ref>[http://www.set.or.th/dat/annual//A0664T17.zip รายงานประจำปี 2560]</ref>
 
; บริษัทย่อยในประเทศ
* บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 48.75 บริษัทภายใต้โครงการแปลสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
* บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
 
* บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทติดตามหนี้
; บริษัทย่อยต่างประเทศ
* AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ถือหุ้นร้อยละ 80.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศกัมพูชา]]
* บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศพม่า]]
* บริษัท อิออน ลิสซิ่ง เซอร์วิส (ลาว) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศลาว]]
 
; บริษัทอื่น
* บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 5.23 ค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้า
* PT. AEON Credit Service Indonesia Company ถือหุ้นร้อยละ 5.18 บริษัทสินเชื่อรายย่อยใน[[ประเทศอินโดนีเซีย]]
* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 3.33 บริษัทระบบสารสนเทศ [[ประเทศฟิลิปปินส์]]
* บริษัท เอซีเอส เทรดดิ้ง เวียดนาม จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.00 บริษัทขายสินค้าโดยการผ่อนชำระใน[[ประเทศเวียดนาม]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}