ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร"

* พ.ศ. 2539-2541 : จำนวนประชากรของเขตเก่าลดลง เพราะแบ่งพื้นที่ไปจัดตั้งเป็นเขตใหม่
 
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" ; style="line-height:125%; font-size:90%";
|-
! colspan="38"| รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามจำนวนประชากร <small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติจำนวนประชากรและบ้าน จำแนกตามภาค จังหวัด อำเภอและตำบล ปี2528-2543''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm]. สืบค้น 29 ธันวาคม 2559. </ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536-2554''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html http://stat.dopa.go.th/xstat/p5510_01.html] . สืบค้น 15 ตุลาคม 2554.</ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ''' [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php] . สืบค้น 5 เมษายน 2557.</ref>
35,854

การแก้ไข