ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยเรื่องวิกิพีเดีย:ลายเซ็น"

ย้อนการแก้ไขของ Klouymaianuta (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Fatima140892
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
(ย้อนการแก้ไขของ Klouymaianuta (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Fatima140892)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[ไฟล์:HghjkJPG.jpg|thumb|Business ]]
[[ผู้ใช้:Fatima140892|Fatima140892]] ([[คุยกับผู้ใช้:Fatima140892|คุย]]) 07:22, 8 มกราคม 2562 (ICT)
 
== คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 11 มีนาคม 2562 ==
 
== นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ==
=== การศึกษา ===
นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ จบการศึกษาระดับประถมจาก โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา พ.ศ. 2539<ref>http://www.songwitsuksa.ac.th/history.php</ref> ระดับมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] พ.ศ. 2542-2545<ref>https://www.bodin.ac.th/home/</ref>
 
และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] พ.ศ. 2551<ref>[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]</ref> และได้รับอนุมัติ
 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอายุรศาสตร์ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ปี 2558<ref>http://www.cumedicine.org/2015/web/</ref> นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตร จากหลักสูตรต่างๆดังนี้
 
 
 
− หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 86 [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2559<ref>https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/239</ref>
 
− หลักสูตร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 28 [[คณะเศรษฐศาสตร์]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] 2559<ref>https://www.facebook.com/109819135766282/posts/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-mini-master-in-hr-management-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-8-19-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-17-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9/203621646446551/</ref>
 
− หลักสูตร การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) รุ่นที่ 69 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561<ref>http://campaigntraining.net/course_detail/25/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-Advanced-Business-Analysis-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1</ref>
 
− หลักสูตร ความเป็นเลิศด้านการบริการ (Service Excellence) รุ่นที่ 6 ปี [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2561<ref>https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/233</ref>
 
=== ประวัติการทำงาน ===
 
− 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่โฮม (Chersery home) ย่านราชพฤกษ์<ref>http://www.cherseryhome.com/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการที่พักอาศัยด้าน[[ผู้สูงอายุ]] “The Senizens” ย่านราชพฤกษ์และปทุมธานี<ref>http://www.thesenizens.com/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน [[ที่ปรึกษาธุรกิจ]] โครงการที่พักอาศัยสำหรับ[[ผู้สูงอายุ]] Aspen Tree “The Forestias Bangna” โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<ref>https://mqdc.com/news&events/News/288/th/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุ โดย[[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]]<ref>http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=order</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อการจัดตั้งสถานบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง [[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]]<ref>https://www.moph.go.th/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(Thai Caregiver Association)
 
=== รางวัลเกียรติคุณปี พ.ศ. 2561: ===
 
− รางวัลสถานประกอบการโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมได้มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<ref>https://www.dbd.go.th/index.php</ref> [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพาณิชย์]] เมื่อเดือน กันยายน ปี 2561
 
− รางวัลด้าน[[สิ่งประดิษฐ์]] ผลงาน “กล่องรู้ใจ สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 จัดโดย[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] เมื่อเดือน กันยายน ปี 2561<ref>http://www.mdes.go.th/view/1/home</ref>
 
− รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม I Can Do งานประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ Chersorb จัดโดย[[กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม]] [[กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงอุตสาหกรรม]] เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2561<ref>https://www.dip.go.th/th</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2560: ===
 
− รางวัล โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2560
ประเภท “ตึกอาคาร Friendly Design จาก[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพัฒนาสังคม]] และความมั่นคงของมนุษย์<ref>https://www.egov.go.th/th/government-agency/46/</ref>
 
และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมื่อ เดือนธันวาคม ปี 2560<ref>http://www.cherseryhome.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1/5ac2e70e64b4c0440d45da40</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2551: ===
 
− รางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา[[อายุรศาสตร์]] ประจำปีการศึกษา 2551 [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2550: ===
 
− เหรียญที่ระลึก พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี<ref>[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]</ref> พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเป็นประธานการจัดงานความรู้ทางการแพทย์สู่ประชาชน<ref>http://www.rajavithi.go.th/rj/?page_id=3372</ref> งานครบรอบ 60 ปี แพทย์จุฬาฯ
 
− รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด ส่งเสริมคุณธรรมในนิสิตแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา<ref>https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/113120/</ref> [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ในรัชกาลที่ 9
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2546: ===
 
− รางวัลพระเกี้ยวเกียรติยศ ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอด 6 ปีการศึกษา [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2540: ===
 
− ประกาศนียบัตร ผู้ประพฤติตนในความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ปปช.)<ref>[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]</ref><ref>https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index</ref>
 
=== ผลงานด้านงานเขียนและงานบรรยาย ===
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] Best Seller “รู้ก่อนลืมแก่ ชุดเคล็ดไม่ลับปรับสมดุลสุข” (เล่ม 1)
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] Best Seller “ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่ายๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่” (เล่ม 2)
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] “อาม่า ก้าวสู่ 99”
 
− เจ้าของ [[บทความ]] “วิสัยทัศน์ สู่การวางรากฐานธุรกิจโดดเด่นด้วยใส่ใจ ใน[[ธุรกิจ]]แพทย์” หนังสือ สู่เส้นชัย...ในธุรกิจ[[สัตวแพทย์]] (Aim&Art of Veterinary Business Management)
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง”
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู”
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “ธุรกิจคนแก่ แค่เริ่มดีมีแต่ได้”
 
− Course [[Online]] [[วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health]] Masery กับ อาจารย์ บัณฑิต อึ้งรังษี ในเรื่อง “Healing Music”
 
− วิทยากร บรรยายกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยใจเกินร้อยวัย” ให้กับ [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด|องค์การบริหาร]]ส่วน[[จังหวัดสมุทรสาคร]] ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน
 
− วิทยากร บรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียน ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในวัยเกษียน” ให้กับ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน
 
− วิทยากร บรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]วิทยาเขตบางเขน
 
และ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] วิทยาเขตตรัง ในหัวข้อ“หลักการและแนวคิดการออกแบบโครงสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงวัยเฌ้อสเซอรี่โฮม”
 
− วิทยากร งาน[[สัมมนา]] Tips Talk “ไกลแก่ แค่รู้ก่อน” ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย[[สูงอายุ]] เฌ้อสเซอรี่ โฮม มีนาคม 2560
 
− วิทยากร งาน[[สัมมนา]] Tips Talk “ไกลแก่ แค่รู้ก่อน” ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย[[สูงอายุ]] เฌ้อสเซอรี่ โฮม มีนาคม 2561
 
− วิทยากร บรรยายงาน 4D Marketing in Healthcare [[Business process reengineering|Business]] รุ่นที่ 1,2 ปี 2560-2561
 
− วิทยากร บรรยายในห้วข้อ Content Marketing in Healthcare Business ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานพยาบาล Healthcare Director School รุ่นที่ 7 ปี 2560
 
− วิทยากร บรรยายให้กับนักศึกษา [[โรงเรียน]]บางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล ในหัวข้อ “[[จิตวิทยา]]กับผู้[[สูงอายุ]]
 
=== ผลงานด้านสื่อออนไลน์ วิทยุ/โทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2561: ===
 
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "การสร้างกำลังใจสำหรับ[[วัยสูงอายุ|ผู้สูงอายุ]]"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "โรคสมองเสื่อมกับ[[ผู้สูงอายุ]]"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "การออกกำลังกายใน[[ผู้สูงอายุ]]สำคัญอย่างไร"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ หมอ On Air [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] ในหัวข้อ “โรคขาดสารอาหารใน[[ผู้สูงอายุ]]”<ref>http://www.ch3thailand.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ [[ผู้สูงอายุ]]ที่รัก ในหัวข้อ “แนวคิดการรักษา ดูแลและสร้างสุขให้[[ผู้สูงอายุ]]”
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุจุฬา CU Radio FM 92.0 MHz.<ref>http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz. MCOT Radio ในหัวข้อ “ทิศทาง งาน[[ผู้สูงอายุ]] การดูแลแบบ Nursing home<ref>https://www.facebook.com/cherseryhomehospital/</ref> ของไทยในอนาคต”<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_home_care</ref>
 
=== ผลงานด้านสื่อออนไลน์ [[วิทยุโทรทัศน์|วิทยุ/โทรทัศน์]] ปี พ.ศ. 2560: ===
 
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ [[ผู้หญิงถึงผู้หญิง]] [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] ในหัวข้อ “กายสดใส ใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขเพื่อผู้สูงวัย”<ref>https://www.skilllane.com/courses/happy-elderly</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ ปรับก่อนป่วย ช่อง [[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส|Thai PBS]] ในหัวข้อ “เทคนิคลับสมองผู้สูงวัย”<ref>https://www.youtube.com/watch?v=ITdSHLn58ro</ref>
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ ชั่วโมงสร้างสุข [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] Family ช่อง 13 ในหัวข้อ “5 วิธี เลือกกินแบบเจ๋งๆ ฉบับยิ่งลดเค็ม ยิ่งไกลโรค”
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ ชั่วโมงสร้างสุข [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] Family ช่อง 13 ในหัวข้อ “อารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ”<ref>http://www.komchadluek.net/news/ent/280548</ref>
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ “ศาสตรศึกษา อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)ทีวีแห่ง[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]” ออกอากาศทางช่อง News1 <ref>https://www2.rsu.ac.th/home</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุศึกษา FM 92.0 MHz. ปี 2560<ref>http://www.welovefad.com/index.php</ref>
 
=== อ้างอิง ===
 
1. <ref>http://www.cherseryhome.com/</ref><ref>www.cherseryhome.com</ref>
 
2. </ref>://www.facebook.com/cherseryhospital/?fref=ts</ref><ref>https://www.facebook.com/cherseryhomehospital/</ref>
 
3. </ref>://www.facebook.com/กลอนดีมีข้อคิด-251146585328398</ref>
 
4. </ref>://www.facebook.com/cherseryhome/?fref=ts</ref>
 
5. https://www.youtube.com/watch?list=PLQRHtkMeAacaNXI1k2KMAPL4uJJzAXmyA&v=F1wR9mwV8lM รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
 
6. http://www.krobkruakao.com/rerun/17/86217 รายการชั่วโมงสร้างสุข
 
7. https://www.youtube.com/watch?v=pmHCxkqUu68&t=1094s รายการ RSU TV
 
8. https://www.youtube.com/watch?v=0sPCbjJgFI0&t=102s VDO Cherseryhome
== นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ==
=== การศึกษา ===
นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ จบการศึกษาระดับประถมจาก โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา พ.ศ. 2539<ref>http://www.songwitsuksa.ac.th/history.php</ref> ระดับมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]] พ.ศ. 2542-2545<ref>https://www.bodin.ac.th/home/</ref>
 
และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] พ.ศ. 2551<ref>[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]</ref> และได้รับอนุมัติ
 
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาอายุรศาสตร์ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ปี 2558<ref>http://www.cumedicine.org/2015/web/</ref> นอกจากนี้ยังได้รับวุฒิบัตร จากหลักสูตรต่างๆดังนี้
 
 
 
− หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 86 [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2559<ref>https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/239</ref>
 
− หลักสูตร Mini Master in HR Management รุ่นที่ 28 [[คณะเศรษฐศาสตร์]][[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] 2559<ref>https://www.facebook.com/109819135766282/posts/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-mini-master-in-hr-management-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-8-19-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-17-%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9/203621646446551/</ref>
 
− หลักสูตร การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) รุ่นที่ 69 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561<ref>http://campaigntraining.net/course_detail/25/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-Advanced-Business-Analysis-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1</ref>
 
− หลักสูตร ความเป็นเลิศด้านการบริการ (Service Excellence) รุ่นที่ 6 ปี [[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ปี 2561<ref>https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/233</ref>
 
=== ประวัติการทำงาน ===
 
− 2558 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่โฮม (Chersery home) ย่านราชพฤกษ์<ref>http://www.cherseryhome.com/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโครงการที่พักอาศัยด้าน[[ผู้สูงอายุ]] “The Senizens” ย่านราชพฤกษ์และปทุมธานี<ref>http://www.thesenizens.com/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน [[ที่ปรึกษาธุรกิจ]] โครงการที่พักอาศัยสำหรับ[[ผู้สูงอายุ]] Aspen Tree “The Forestias Bangna” โดยบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด<ref>https://mqdc.com/news&events/News/288/th/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้สูงอายุ โดย[[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]]<ref>http://laws.anamai.moph.go.th/main.php?filename=order</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงเพื่อการจัดตั้งสถานบริบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง [[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]]<ref>https://www.moph.go.th/</ref>
 
− 2561-ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง(Thai Caregiver Association)
 
=== รางวัลเกียรติคุณปี พ.ศ. 2561: ===
 
− รางวัลสถานประกอบการโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมได้มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<ref>https://www.dbd.go.th/index.php</ref> [[กระทรวงพาณิชย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพาณิชย์]] เมื่อเดือน กันยายน ปี 2561
 
− รางวัลด้าน[[สิ่งประดิษฐ์]] ผลงาน “กล่องรู้ใจ สำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม” ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 จัดโดย[[กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม]] เมื่อเดือน กันยายน ปี 2561<ref>http://www.mdes.go.th/view/1/home</ref>
 
− รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม I Can Do งานประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้สูงอายุ Chersorb จัดโดย[[กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม]] [[กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)|กระทรวงอุตสาหกรรม]] เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2561<ref>https://www.dip.go.th/th</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2560: ===
 
− รางวัล โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2560
ประเภท “ตึกอาคาร Friendly Design จาก[[กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)|กระทรวงพัฒนาสังคม]] และความมั่นคงของมนุษย์<ref>https://www.egov.go.th/th/government-agency/46/</ref>
 
และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมื่อ เดือนธันวาคม ปี 2560<ref>http://www.cherseryhome.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1/5ac2e70e64b4c0440d45da40</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2551: ===
 
− รางวัลผู้สอบได้คะแนนสูงสุดในรายวิชา[[อายุรศาสตร์]] ประจำปีการศึกษา 2551 [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/</ref>
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2550: ===
 
− เหรียญที่ระลึก พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี<ref>[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]]</ref> พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเป็นประธานการจัดงานความรู้ทางการแพทย์สู่ประชาชน<ref>http://www.rajavithi.go.th/rj/?page_id=3372</ref> งานครบรอบ 60 ปี แพทย์จุฬาฯ
 
− รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด ส่งเสริมคุณธรรมในนิสิตแพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา<ref>https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/all/04/113120/</ref> [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ในรัชกาลที่ 9
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2546: ===
 
− รางวัลพระเกี้ยวเกียรติยศ ผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอด 6 ปีการศึกษา [[โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)]]
 
=== รางวัลเกียรติคุณ ปี พ.ศ. 2540: ===
 
− ประกาศนียบัตร ผู้ประพฤติตนในความซื่อสัตย์สุจริต โดยสำนักงาน[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]] (ปปช.)<ref>[[คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ]]</ref><ref>https://www.nacc.go.th/main.php?filename=index</ref>
 
=== ผลงานด้านงานเขียนและงานบรรยาย ===
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] Best Seller “รู้ก่อนลืมแก่ ชุดเคล็ดไม่ลับปรับสมดุลสุข” (เล่ม 1)
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] Best Seller “ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่ายๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่” (เล่ม 2)
 
− เจ้าของ[[หนังสือ]] “อาม่า ก้าวสู่ 99”
 
− เจ้าของ [[บทความ]] “วิสัยทัศน์ สู่การวางรากฐานธุรกิจโดดเด่นด้วยใส่ใจ ใน[[ธุรกิจ]]แพทย์” หนังสือ สู่เส้นชัย...ในธุรกิจ[[สัตวแพทย์]] (Aim&Art of Veterinary Business Management)
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “รู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่ง”
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู”
 
− เจ้าของ [[Facebook]] Fanpage “ธุรกิจคนแก่ แค่เริ่มดีมีแต่ได้”
 
− Course [[Online]] [[วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health]] Masery กับ อาจารย์ บัณฑิต อึ้งรังษี ในเรื่อง “Healing Music”
 
− วิทยากร บรรยายกิจกรรมอบรม ในหัวข้อ “สุขกาย สบายใจ ผู้สูงวัยใจเกินร้อยวัย” ให้กับ [[องค์การบริหารส่วนจังหวัด|องค์การบริหาร]]ส่วน[[จังหวัดสมุทรสาคร]] ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน
 
− วิทยากร บรรยายโครงการเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียน ในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในวัยเกษียน” ให้กับ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี]] ผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน
 
− วิทยากร บรรยายให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]วิทยาเขตบางเขน
 
และ[[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] วิทยาเขตตรัง ในหัวข้อ“หลักการและแนวคิดการออกแบบโครงสร้างโรงพยาบาลเพื่อผู้สูงวัยเฌ้อสเซอรี่โฮม”
 
− วิทยากร งาน[[สัมมนา]] Tips Talk “ไกลแก่ แค่รู้ก่อน” ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย[[สูงอายุ]] เฌ้อสเซอรี่ โฮม มีนาคม 2560
 
− วิทยากร งาน[[สัมมนา]] Tips Talk “ไกลแก่ แค่รู้ก่อน” ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย[[สูงอายุ]] เฌ้อสเซอรี่ โฮม มีนาคม 2561
 
− วิทยากร บรรยายงาน 4D Marketing in Healthcare [[Business process reengineering|Business]] รุ่นที่ 1,2 ปี 2560-2561
 
− วิทยากร บรรยายในห้วข้อ Content Marketing in Healthcare Business ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารสถานพยาบาล Healthcare Director School รุ่นที่ 7 ปี 2560
 
− วิทยากร บรรยายให้กับนักศึกษา [[โรงเรียน]]บางกอกอินเตอร์แคร์การบริบาล ในหัวข้อ “[[จิตวิทยา]]กับผู้[[สูงอายุ]]
 
=== ผลงานด้านสื่อออนไลน์ วิทยุ/โทรทัศน์ ปี พ.ศ. 2561: ===
 
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "การสร้างกำลังใจสำหรับ[[วัยสูงอายุ|ผู้สูงอายุ]]"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "โรคสมองเสื่อมกับ[[ผู้สูงอายุ]]"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ เก๋าไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] ในหัวข้อ "การออกกำลังกายใน[[ผู้สูงอายุ]]สำคัญอย่างไร"<ref>http://www.tv5.co.th/firstpage/</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ หมอ On Air [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] ในหัวข้อ “โรคขาดสารอาหารใน[[ผู้สูงอายุ]]”<ref>http://www.ch3thailand.com/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ [[ผู้สูงอายุ]]ที่รัก ในหัวข้อ “แนวคิดการรักษา ดูแลและสร้างสุขให้[[ผู้สูงอายุ]]”
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุจุฬา CU Radio FM 92.0 MHz.<ref>http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz. MCOT Radio ในหัวข้อ “ทิศทาง งาน[[ผู้สูงอายุ]] การดูแลแบบ Nursing home<ref>https://www.facebook.com/cherseryhomehospital/</ref> ของไทยในอนาคต”<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Nursing_home_care</ref>
 
=== ผลงานด้านสื่อออนไลน์ [[วิทยุโทรทัศน์|วิทยุ/โทรทัศน์]] ปี พ.ศ. 2560: ===
 
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ [[ผู้หญิงถึงผู้หญิง]] [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] ในหัวข้อ “กายสดใส ใจสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขเพื่อผู้สูงวัย”<ref>https://www.skilllane.com/courses/happy-elderly</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการ ปรับก่อนป่วย ช่อง [[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส|Thai PBS]] ในหัวข้อ “เทคนิคลับสมองผู้สูงวัย”<ref>https://www.youtube.com/watch?v=ITdSHLn58ro</ref>
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ ชั่วโมงสร้างสุข [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] Family ช่อง 13 ในหัวข้อ “5 วิธี เลือกกินแบบเจ๋งๆ ฉบับยิ่งลดเค็ม ยิ่งไกลโรค”
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ ชั่วโมงสร้างสุข [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]] Family ช่อง 13 ในหัวข้อ “อารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุ”<ref>http://www.komchadluek.net/news/ent/280548</ref>
 
− บทสัมภาษณ์ ในรายการ “ศาสตรศึกษา อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)ทีวีแห่ง[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]” ออกอากาศทางช่อง News1 <ref>https://www2.rsu.ac.th/home</ref>
 
− แขกรับเชิญสัมภาษณ์ ใน รายการวิทยุศึกษา FM 92.0 MHz. ปี 2560<ref>http://www.welovefad.com/index.php</ref>
 
=== อ้างอิง ===
 
1. <ref>http://www.cherseryhome.com/</ref><ref>www.cherseryhome.com</ref>
 
2. </ref>://www.facebook.com/cherseryhospital/?fref=ts</ref><ref>https://www.facebook.com/cherseryhomehospital/</ref>
 
3. </ref>://www.facebook.com/กลอนดีมีข้อคิด-251146585328398</ref>
 
4. </ref>://www.facebook.com/cherseryhome/?fref=ts</ref>
 
5. https://www.youtube.com/watch?list=PLQRHtkMeAacaNXI1k2KMAPL4uJJzAXmyA&v=F1wR9mwV8lM รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
 
6. http://www.krobkruakao.com/rerun/17/86217 รายการชั่วโมงสร้างสุข
 
7. https://www.youtube.com/watch?v=pmHCxkqUu68&t=1094s รายการ RSU TV
 
8. https://www.youtube.com/watch?v=0sPCbjJgFI0&t=102s VDO Cherseryhome
[[ผู้ใช้:Klouymaianuta|Klouymaianuta]] ([[คุยกับผู้ใช้:Klouymaianuta|คุย]]) 14:44, 11 มีนาคม 2562 (ICT)