ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2512 ที่[[จังหวัดเชียงใหม่]] เป็นบุตรคนโตของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ และ รองศาสตราจารย์รัตนา โชติเลอศักดิ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก[[โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] จากนั้นเข้าศึกษาต่อใน[[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ในปี 2535 หลังจากนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านของ[[คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์) จาก[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]ในปี 2536 และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาอาชีพเวชกรรมสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์จากแพทย์สภา ในปี 2539 และได้เป็นสมาชิกของ[[ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย]]ในปี 2539 จากนั้นได้รับการคัดเลือกเป็น Visiting Associate และ Medical Staff Fellow ของ National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) พร้อมกับเป็นแพทย์ประจำบ้านใน Metropolitan Washington, DC Medical Genetics Residency Program ของ National Human Genome Research Institute (NHGRI) National Institutre of Health (HIH) แห่ง[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] และได้เป็น Diplomate of the American Board of Medical Genetics as a Clinica Geneticist and Clinical Biochemical Geneticist ในปี 2542 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ [[คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
 
== งานวิจัย ==
13,438

การแก้ไข