ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ (2562)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สภากาแฟ/อภิปราย}}
<!-- อภิปรายในส่วนด้านล่างนี้ -->
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิวิกิมีเดียได้แจ้งขอความเห็นโครงการวิกิมีเดียเกี่ยวกับการขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
The '''[[:mw:Talk pages consultation 2019|Talk pages consultation]]''' is a global consultation planned from February to June 2019, to bring Wikimedians and wiki-minded people together to define better tools for wiki communication. The consultation will seek input from as many different parts of the Wikimedia community as possible – on multiple projects, in multiple languages, and with multiple perspectives – to come up with a product direction for a set of communication features that a product team will be able to work on in the coming fiscal year.
{{quote|'''การขอความเห็นการพูดคุยหารือระหว่างผู้ใช้''' เป็นการขอความเห็นทุกโครงการซึ่งคาดว่าจะดำเนินขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อให้ประชาคมวิกิมีเดียและผู้ใช้ที่มีความสนใจร่วมหารือเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการปรึกษาหารือระหว่างผู้ใช้ โดยการขอความเห็นดังกล่าวจะดำเนินการขอความเห็นจากประชาคมวิกิมีเดียต่าง ๆ กันให้มากที่สุดในหลายหลายโครงการ ในภาษาและมุมมองที่ต่าง ๆ กัน เพื่อกำหนดทิศทางของฟังก์ชันการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้ที่คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์จะได้ดำเนินการต่อไปในปีต่อ ๆ ไปนี้|[[:mw: mw:Talk pages consultation 2019| mw:Talk pages consultation 2019]]}}
 
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการหารือครั้งนี้ คือการขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ในโครงการวิกิมีเดีย เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ใช้ในปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเข้าถึงกระบวนการดั้งเดิมได้ แม้ว่ากระบวนดังกล่าวจะสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและเป็นกระบวนการที่โปร่งใสก็ตาม ดังนั้น เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และผลที่ตามมาต่าง ๆ ในหน้าหารือจึงกำหนดหลักการว่า "จะต้องรับความเห็นในทุกแง่มุม"
During this phase we will solicit open feedback from a wide range of individuals and groups about their experiences with talk pages or alternative tools. Questions will include:
 
ในการหารือดังกล่าว มูลนิธิวิกิมีเดียขอความเห็นในคำถามห้าข้อซึ่งจะได้อภิปรายต่อไป ทั้งนี้ หากผู้ใช้ท่านอื่นมีความเห็นอื่นใดในกระบวนการหารือระหว่างผู้ใช้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถออกความเห็นได้ตามสมควรครับ
*When you want to discuss a topic with your community, [[:mw:Talk pages consultation 2019/Tools in use|what tools work for you]], and what problems block you?
==กระบวนการขอความเห็น==
*What about talk pages works for newcomers, and what blocks them?
{{quote|เพื่อให้ชาววิกิมีเดียได้ออกความเห็นได้อย่างทั่วถึง ผู้ใช้ทุกคนจึงควรสามารถหารือเกี่ยวกับการหารือในวิกิมีเดียเป็นภาษาใด ๆ และในช่องทางใด ๆ ตามความเหมาะสมก็ได้ทั้งสิ้น|[[:mw:Talk pages consultation 2019/Participant group sign-up|}}
*What do others struggle with in your community about talk pages?
วิกิพีเดียภาษาไทยได้เข้าเป็นกลุ่มตัวอย่างในการขอความเห็นในหน้าดังกล่าว และเพื่อความสะดวก จึงขอใช้หน้านี้ในการออกความเห็น แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้อื่นประสงค์ออกความเห็นเป็นการส่วนตัวเองก็ย่อมกระทำได้ แต่ขอความกรุณารายงานผลการหารือในหน้านี้ด้วย และนอกจากนี้ หากได้มีการหารือจนเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ผู้ใช้ที่ทำหน้าที่สรุปการสนทนาตามรายชื่อด้านล่างนี้ดำเนินการสรุปการสนทนาและรายงานผลต่อมูลนิธิวิกิมีเดียต่อไปด้วยครับ หากท่านประสงค์เป็นผู้ดำเนินการสรุปการสนทนา สามารถใส่ชื่อต่อท้ายได้เลยครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 12:59, 7 มีนาคม 2562 (ICT)
*What do you wish you could do, but can't due to the technical limitations?
# {{user|Tris T7}} ในฐานะเป็นผู้รับประสานงานรายแรก ควรมีหน้าที่สรุปการสนทนา
*What are the important aspects of a "wiki discussion"?
==คำถามที่ขอความเห็น==
===ท่านมีวิธีการอย่างไรในการหารือประเด็นต่าง ๆ กับชุมชน และมีปัญหาอย่างไรบ้างในการใช้เครื่องมือดังกล่าว===
===ท่านเห็นว่าผู้ใช้ใหม่มีท่าทีอย่างไรกับหน้าพูดคุย หรือสามารถใช้หน้าพูดคุยได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีปัญหาอย่างไรบ้างในการใช้เครื่องมือดังกล่าว===
===ท่านเห็นว่าการใช้หน้าพูดคุยในชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง===
===มีข้อจำกัดทางเทคนิคใดบ้างที่ท่านเห็นว่าทำให้ไม่สามารถใช้งานหน้าพูดคุยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น===
==="การหารือในวิกิ" มีลักษณะอย่างใดบ้างที่เห็นว่าสำคัญ===
==ข้ออภิปรายอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม