ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

บรรทัด 61:
# พระมเหสีคงฮเย สกุลฮัน แห่งชองจู  (공혜왕후 한씨 ,恭惠王后 韓氏 October 11, 1456-April 15, 1474)
#[[พระนางเชฮ็อน|สมเด็จพระราชินีเจฮอน]] สกุลยุน แห่งฮัมอัน (제헌왕후 ,廢妃 尹氏 1445-August 16, 1482) พระนามเดิมว่า ยุน โซฮวา
# [[พระนางช็องฮย็อน|สมเด็จพระมเหสีราชินีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อนฮย็อน]] สกุลยุน แห่งพาพยอง]] (정현왕후 ,貞顯王后 尹氏 1462-1530) พระนามเดิมว่า ยุน ชางนยอน (尹昌年)
* '''พระสนม'''
# พระสนมเอกมย็องบิน สกุลคิม แห่งอันดง (명빈 김씨 , 明嬪 金氏)
ผู้ใช้นิรนาม