ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
*'''พระมเหสี'''
# พระมเหสีคงฮเย สกุลฮัน แห่งชองจู  (공혜왕후 한씨 ,恭惠王后 韓氏 October 11, 1456-April 15, 1474)
# [[พระมเหสีแจฮยอน จากตระกูลยุนพระนางเชฮ็อน|สมเด็จพระมเหสีพเย-บีราชินีเจฮอน]] สกุลยุน แห่งฮัมอัน]] (제헌왕후 ,廢妃 尹氏 1445-August 16, 1482) พระนามเดิมว่า ยุน โซฮวา
# [[พระมเหสีจองฮยอน จากตระกูลยุน|พระมเหสีจ็องฮย็อน สกุลยุน แห่งพาพยอง]] (정현왕후 ,貞顯王后 尹氏 1462-1530) พระนามเดิมว่า ยุน ชางนยอน (尹昌年)
* '''พระสนม'''
ผู้ใช้นิรนาม