ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
แนวปฏิบัติความโดดเด่นสำหรับชีวประวัตินี้สะท้อนความเห็นพ้องผ่านการอภิปรายต่าง ๆ และมีการเสริมด้วยวัตรปฏิบัติที่มั่นคงแล้ว และแจ้งคำวินิจฉัยว่าบทความเกี่ยวกับบุคคลบทความใดควรเขียนขึ้น รวมกับบทความอื่น ลบเสียหรือพัฒนาต่อไปได้
 
== เกณฑ์เบื้องต้น ==
== ความโดดเด่นของบุคคล ==
สันนิษฐานได้ว่าบุคคลคนหนึ่ง'''มีความโดดเด่น'''หากได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งข้อมูลทุติยภูมิแบบพิมพ์ที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้เสียกับบุคคลนั้นหลายแหล่ง โดยที่แหล่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นไม่ได้เป็นงานดัดแปลงของกันและกัน
* หากแหล่งข้อมูลหนึ่งกล่าวถึงบุคคลนั้นไม่ลึกเพียงพอ อาจใช้แหล่งข้อมูลไม่มีส่วนได้เสียหลายแหล่งรวมกันแสดงความโดดเด่นของบุคคล การกล่าวถึงบุคคลหัวเรื่องในเชิงเกร็ดอาจไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความโดดเด่นของบุคคลนั้น
* อาจใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเพื่อรองรับเนื้อหาในบทความ แต่จะไม่ช่วยพิสูจน์ความโดดเด่นของบุคคลหัวเรื่อง
 
บุคคลที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นอาจถือว่ามีความโดดเด่นโดยไม่ต้องบรรลุเกณฑ์เพิ่มเติมด้านล่าง ทั้งนี้ บทความสำหรับบุคคลบางคนยังอาจสร้างไม่ได้หากบุคคลนั้นตกอยู่ในเกณฑ์ยกเว้น เช่น มีความโดดเด่นจากเหตุการณ์เหตุการณ์เดียว หรืออยู่ใน [[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย]]
 
== เกณฑ์เพิ่มเติม ==
อันดับแรก บุคคลที่บันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' โดยมีผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงในสื่ออื่น'''นอกเหนือจาก'''สื่อของบุคคลนั้น (เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเอง) หรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (เช่น อ้างอิงถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์หรือหนังสือของบุคคลนั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงในการแสดงถึงความโดดเด่นของตัวบุคคล นอกจากนี้เว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บบอร์ด บล็อกส่วนตัว หรือวิกิ ไม่ควรนำมาใช้ในการยืนยันความโดดเด่น เพราะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเขียนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไป ความโดดเด่นของบุคคลสามารถพิจารณาจากข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้