ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|
* สันนิษฐานว่าบุคคลคนหนึ่งมีความโดดเด่นเมื่อผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับบุคคลนั้น
* จำเป็นต้องผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นสำหรับบุคคลจึงจะปรากฏอยู่ในรายการเดี่ยวได้
}}