ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อูตางาวะ คูนิซาดะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า อุตะงะวะ คุนิซะดะ ไปยัง อูตางาวะ คูนิซาดะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(แทนที่ "อุต...ว." → "อูตางาวะ" +แทนที่ "คุนิซะดะ" → "คูนิซาดะ" +แทนที่ "อุกิโยะ" → "อูกิโยะ" +แทนที่ "ฮิโระชิเงะ" → "ฮิโรชิเงะ" +แทนที่ "คุนิโยะชิ" → "คูนิโยชิ" +แทนที่ "เอะโดะ" → "เอโดะ" +แทนที่ "บิจิงะ" → "บิจิงงะ" +แทนที่ "คะบุกิ" → "คาบูกิ" +แทนที่ "คะวะระซากิ" → "คาวาราซากิ" +แทนที่ "ซุมิดะ" → "ซูมิดะ" +แทนที่ "โชโงะโร" → "โชโงโร" +แทนที่ "โทะโยะคุนิ" → "โทโยกูนิ" +แทนที่ "คุนิ" → "คูนิ" +แทนที่ "“" → """ +แทนที่ "”" → """ +แทนที่ "โกะโตะเต" → "โกโตเต" +แทนที่ "โคะโชะโระ"...)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า อุตะงะวะ คุนิซะดะ ไปยัง อูตางาวะ คูนิซาดะ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
13,497

การแก้ไข