ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต '''
# ​สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
|-
|}
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
! style="background: #FFFF00;"| <center>ปริญญาตรีควบโท
|-
| valign = "top" |
* หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม