ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

เพิ่มรายละเอียดความสำคัญของอริยสััจ 4
(เพิ่มรายละเอียดความสำคัญของอริยสััจ 4)
 
== ความสำคัญของอริยสัจ 4 ==
 
รอการเพิ่มเนื้อหา
==== พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธะ ก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ 4 ====
ภิกษุทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้ สี่อย่างเหล่าไหนเล่า สี่อย่างคือ ความจริงอันประเสริฐ คือ ความทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ คือ เหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐ คือ ความดับไม่เหลือของทุกข์ และ ความจริงอันประเสริฐ คือ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ นี้แล ความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ ตถาคต จึงมีนามอันบัณฑิตกล่าวว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์ นี้เป็นหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ ดังนี้เถิด
 
==== การรู้อริยสัจเป็นสิ่งเร่งด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนหัว ====
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อไฟลุกโพลงๆ อยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดี บุคคลนั้นควรทำอย่างไร
 
"ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อไฟลุกโพลงๆ อยู่ที่เสื้อผ้าก็ดีที่ศีรษะก็ดี เพื่อจะดับเสียซึ่งไฟ ที่เสื้อผ้าก็ดี ที่ศีรษะก็ดี สิ่งที่บุคคลนั้นพึงกระทำโดยยิ่งก็คือ ฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬฮี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ เพื่อจะดับไฟนั้นเสีย"
 
ภิกษุทั้งหลาย แม้กระนั้นก็ดี วิญูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้้อผ้าก็ดีศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่ แต่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่งก็คือฉันทะ วายามะ อุสสาหะ อุสโสฬฮี อัปปฏิวานี สติ และสัมปชัญญะ เพื่อรู้เฉพาะตามเป็นจริง ซึ่งอริยสัจทั้งสี่ที่ตนยังไม่รู้พร้อมเฉพาะ อริยสัจสี่อย่างไรเล่า สี่อย่างคือ อริยสัจคือทุกข์ อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ อริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์
 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้ เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่า ทุกข์เป็นอย่างนี้ เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้
 
 
จะมาเพิ่มใหม่
 
== กิจในอริยสัจ 4 ==
ผู้ใช้นิรนาม