ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

เพิ่มหัวข้อความสำคัญของอริยสัจ 4
(เพิ่มอริยสัจ 4 เป็น 3 นัยยะ คือ นัยยะทั่วไป นัยยะอายตนะ6 กับ นัยยะของขันธ์ 5 ตามที่พระศาสดาตรัสไว้ และ เพิ่มเอกสารอ้างอิง อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้น)
(เพิ่มหัวข้อความสำคัญของอริยสัจ 4)
มรรคมีองค์แปดนี้สรุปลงใน[[ไตรสิกขา]] ได้ดังนี้ 1. อธิสีลสิกขา ได้แก่ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ 2. อธิจิตสิกขา ได้แก่ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ และ 3. อธิปัญญาสิกขา ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ
<br />
 
== ความสำคัญของอริยสัจ 4 ==
รอการเพิ่มเนื้อหา
 
== กิจในอริยสัจ 4 ==
กิจในอริยสัจ คือสิ่งที่ต้องทำต่ออริยสัจ 4 แต่ละข้อ ได้แก่
6

การแก้ไข