ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

| valign = "top" | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2562(วาระที่ 2)<ref>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=20532 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 628/2558 เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558</ref>
|-
| valign = "top" | <center>12
| valign = "top" | ดร.ยุทธนา หมั่นดี
| valign = "top" | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25ุ62 - ปัจจุบัน<ref>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา%20เรื่อง%20แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา_636845449990412689.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒</ref>
1,723

การแก้ไข