ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* กระทรวงเกษตร. (2510). '''ประวัติกระทรวงเกษตร: ที่ระลึกคล้ายวันสถาปนาครบ 75 ปี 1 เมษายน 2510'''. พระนคร: กระทรวงเกษตรกระทรวงฯ.
*ทิวาพร ใจก้อน. (2558). '''รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ: ประวัติศาสตร์ แนวคิด และความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย'''. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก.
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18299 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล. (2516). '''เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
ผู้ใช้นิรนาม