ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
{{รายการอ้างอิง}}
 
== ดูเพิ่ม (ออนไลน์) ==
 
* {{วิกิซอร์ซบนบรรทัด|1=พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง|2=ประวัติตราสัญลักษณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)}}
* [http://www.moac.go.th/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* ทิวาพร ใจก้อน. (2558). '''รัฐสยามกับการจัดการธรรมชาติ: ประวัติศาสตร์ แนวคิด และความรู้เรื่องศัตรูพืชในสังคมไทย'''. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก.
* [http://www.moac.go.th/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18299 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล. (2516). '''เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ. 2435-2475 (ค.ศ. 1892-1932)'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: แผนกวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/24636?src=%2Fsimple-search%3Fquery%3D%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A2%2B%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%26brw_total%3D1%26brw_pos%3D0&query=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87 พิชัย สิงห์ทอง. (2424). '''นโยบายส่งเสริมการเกษตรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
*[http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/22498?src=%2Fsimple-search%3Fquery%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%2589%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B5%26brw_total%3D1%26brw_pos%3D0&query=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2+%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5 อัจฉรา ชุมดี. (2523). '''งานด้านการเกษตรและคมนาคมของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (พ.ศ. 2452-2468)'''. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์.]
 
{{กระทรวง}}
ผู้ใช้นิรนาม