ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

 
ปี 2545 – 2552 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐม พยาบาล และสุขภาพของสภากาชาดไทย
 
ปี 2553-2558 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 
ปี 2558-2559 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
 
ปี 2560 ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3

การแก้ไข