ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก)
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
| en_name = Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet
| image = [[ไฟล์:พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png|150px]]
| address = [[เลขที่ 269]] [[หมู่ที่ 15]] [[บ้านพลาญชัย]] [[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
| abbr= [[ต.อ.พ.รอ.]] / T.U.P.RE. / เตรียมพัฒน์ฯ ร้อยเอ็ด
| code = 1045450806
| establish_date = {{เทาเล็ก|โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม}}<br> {{วันเกิดและอายุ|2522|3|9}}<br>{{เทาเล็ก|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด}}<br>{{วันเกิด-อายุ|2559|2|5}}
| establish_date = (เก่า) [[9 มีนาคม พ.ศ. 2522]]
- (ใหม่) {{วันเกิด-อายุ|2559|2|5}}
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]]
- [[โรงเรียนมาตรฐานสากล]]<br>
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = [[มัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6]]
| students = 863866 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25602561)}} <ref>http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1045450806&Area_CODE=101727จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด </ref>
| head_name = ผู้อำนวยการโรงเรียน
| head = ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธ์
| song = มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
| colours = {{แถบสีสามกล่อง|Pink}} {{แถบสีสามกล่อง|blue}} [[ชมพู]] - [[น้ำเงิน]]
| website = http://www.tup101.ac.th/tup101/
| footnote =
}}
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด''' เดิมชื่อ '''[[โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ''']] ซึ่งเป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3]] ของตั้งอยู่ที่ [[จังหวัดร้อยเอ็ดเลขที่ 269]] ตั้งอยู่ที่ [[หมู่ที่ 15]] [[บ้านพลาญชัย]] [[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27 ([[ร้อยเอ็ด]])
ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก '''โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม''' เป็น ''' โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ''' จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๑๗17
 
== สัญลักษณ์ประจำประวัติโรงเรียน ==
 
=== ยุคพลาญชัยพิทยาคม ===
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' ตราพระเกี้ยว
*'''อักษรย่อชื่อโรงเรียน''' ต.อ.พ.รอ.
* '''ปรัชญาโรงเรียน''' ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
*'''คติพจน์ประจำโรงเรียน''' : "สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ" แปลว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
* '''สีประจำโรงเรียน'''
** {{แถบสีสามกล่อง|#ffc0cb}} [[สีชมพู]]
** {{แถบสีสามกล่อง|#0000ff}} [[สีน้ำเงิน]]
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน''' ชมพูพันธุ์ทิพย์
* '''เพลงประจำโรงเรียน''' มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
*โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ [[โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม]] เป็น [[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 3]] ของ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
== ประวัติโรงเรียน ==
*เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ตามนโยบายของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับ[[มัธยมศึกษา]] โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด[[นายศักดา อ้อพงษ์]] ได้ขอให้ราชพัสดุ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]] จาก[[กรมธนารักษ์]] แปลงที่ 1103 ในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่[[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] ด้านหน้าติดกับ[[ถนนสายเอเชีย หมายเลข 14]] ( [[ถนนแจ้งสนิท]] ) ในระยะแรก
 
*โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เดิมชื่อ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3]] ของ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
*เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 ตามนโยบายของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]]ที่ต้องการให้แต่ละจังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด[[นายศักดา อ้อพงษ์]] ได้ขอให้ราชพัสดุ[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]จาก[[กรมธนารักษ์]] แปลงที่ 1103 ในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่[[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] ด้านหน้าติดกับถนนสายเอเชีย หมายเลข 14 ( [[ถนนแจ้งสนิท]] ) ในระยะแรก
*ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่[[โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย]] เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน
*ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันที่[[ถนนแจ้งสนิท]] [[ตำบลหนองแวง]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]]
*เมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน
*เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูขึ้น
 
;ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 
 
;ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 
[[ไฟล์:ตราโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม.jpg|ตราประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม|thumb|ตราประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม]]
*ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม : เป็นตราเสมาธรรมจักร ตั้งอยู่บนเกาะ มีสน 4 ต้น
**เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ทางการศึกษา 
**เกาะ เกาะกลางบึงพลาญชัยอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
**สน 4 ต้น การศึกษาของโรงเรียน 4 ด้าน   
***พุทธศึกษา   
***จริยศึกษา   
***พลศึกษา   
***หัตถศึกษา
*อักษรย่อของโรงเรียน :  พ.พ.ค.
*สีประจำโรงเรียน : น้ำตาล เหลือง
 
=== '''การเปลี่ยนผ่านจากพลาญชัยพิทยาคม สู่ โรงเรียนยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ''' ===
 
[[ไฟล์:ผอ.สมพงษ์ TUPR.jpg|thumb|นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] 
*5 กันยายน 2558 ประธานกรรมการและคณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มาเยี่ยมชม[[โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม]] โดยมี [[นายทวีเดช พิมล]] อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น ,[[นายนพดล เดชโยธิน]] ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้น รวมทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คณะคุณครู ประธานชมรมครูและผู้ปกครอง คุณครูที่เกษรียณไปแล้วเกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และคณะกรรมการนักเรียน รอให้การต้อนรับ ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม 
*ต่อมาในปี 2558 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 16 โรงเรียนเป็น 17 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการ[[สมพงษ์ พลสูงเนิน]] อดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
*ต่อมาในปี 2558 [[นายนพดล เดชโยธิน]] ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมในขณะนั้นก่อนเกษียณอายุราชการ ได้รับความเห็นชอบในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการพัฒนาในด้านต่างๆอื่น ๆ ต่อมา [[ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน ได้สานต่อแนวความคิดและดำเนินการต่อ จนได้รับความเห็นชอบจาก [[ดร.นิวัตร นาคะเวช]] ประธาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำดับที่ 17 และตั้งยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า '''[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด”'''ร้อยเอ็ด]]” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์โดยใช้อักษรย่อ “[[ต.อ.พ.รอ. 2559 ]]”
*วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกาศให้ โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด<ref>https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/4/47/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94_.pdf เข้าชมเมื่อ 10 เมษายน 60 </ref><ref>http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1045450806&page=history ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด</ref><ref>http://www.stl-online.com/index.php/ข่าว/ข่าวประจำวัน/651-ข่าวประจำวัน-เดือนมีนาคม-2559/ข่าวประจำวันที่-11-มี-ค-59/1460-๐-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-ร้อยเอ็ด-จัดพิธีอัญเชิญองค์พระเกี้ยวไปประดิษฐานไว้ที่ห้องเกียรติยศ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด</ref>
 
=== พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเข้าสู่โรงเรียน ===
== ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน ==
 
[[ไฟล์:พระเกี้ยว*หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา.png|thumb|ตราสัญลักษณ์พัฒนาการ ร้อยเอ็ด“ คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปยัง[[กรุงเทพมหานคร]] เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
*เมื่อองค์[[พระเกี้ยว]]ถูกอัญเชิญมาถึง[[จังหวัดร้อยเอ็ด]] ได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ]]
'''[[พระเกี้ยว]]''' หรือ '''[[จุลมงกุฎ]]''' เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์
*30 มิถุนายน 2559 [[นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล]] [[ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด]] เป็นประธานอัญเชิญพระเกี้ยว จาก[[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27]] ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐานที่ศาลาพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ [[นายโกศล ฐานะ]] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ,[[นายทวี เดชพิมล]] ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,[[ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร[[โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] 16 โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีเกียรติ ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ได้จัดพิธีร่วม ได้แก่ พิธีเปิดอาคารศาลาพระเกี้ยว ,พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด<ref>http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=145644&filename=index พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด </ref><ref>http://www.tnnthailand.com/u_report_detail.php?id=3031 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด </ref>
* เนื่องจาก '''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด''' เป็นโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''" จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ '''พระเกี้ยว''' เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
 
=== พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว ===
 
*หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก'''โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม''' เปลี่ยนชื่อเป็น ''' “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด“ ''' คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปยัง[[กรุงเทพมหานคร]] เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายัง [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด]]
*เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึง[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]ได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ [[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ]]
*30 มิถุนายน 2559 [[นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล]] [[ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด]] เป็นประธานอัญเชิญพระเกี้ยว จาก[[สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27]] ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐานที่ศาลาพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ [[นายโกศล ฐานะ]] ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ,[[นายทวี เดชพิมล]] ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,[[ว่าที่ ร.ต.พรเทพ โพธิ์พันธุ์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหาร[[โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] 16 โรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีเกียรติ ประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม พร้อมนี้ได้จัดพิธีร่วม ได้แก่ พิธีเปิดอาคารศาลาพระเกี้ยว ,พิธีเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว<ref>http://www.tnnthailand.com/u_report_detail.php?id=3031 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด </ref>
 
{{คำพูด|'' ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เปลี่ยนตราประจำโรงเรียนเป็น พระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของชาวร้อยเอ็ดอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสู่ความก้าวหน้า อย่างแท้จริง เพราะเป็นการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น''|คำปรารภของ [[นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล]] ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 }}
== พื้นที่ของโรงเรียน ==
 
ที่พื้นที่ 108 ไร่   2 งาน 22 ตารางวา
 
*อาคารเรียน 3 หลัง
* อาหารอเนกประสงค์ (หอพระเกี้ยว) 1 หลัง
*อาคารหอประชุม 1 หลัง
*อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
*อาคารโรงอาคารโรงอาหาร 1 หลัง
*บ้านพักครู 5 หลัง
*ห้องส้วม 5 หลัง (30 ห้อง)
== การเรียนการสอน ==
 
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 863866 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25602561)}}
 
=== ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ===
 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 1514 ห้องเรียน
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
** 5 ห้องเรียน
*ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
** 4 ห้องเรียน
*== '''คณะสีประจำโรงเรียน''' ==
คณะสีประจำของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด แต่เดิมไม่ได้มีการตั้งชื่อคณะสี เพียงแต่มีการแบ่งนักเรียนออกเป็นสีต่าง ๆ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 จึงได้มีการตั้งชื่อคณะสีขึ้น จำนวน 4 คณะสี ได้แก่
* {{แถบสีสามกล่อง|aqua}} คณะหลักเมือง (สีฟ้า)
** {{แถบสีสามกล่อง|#ffc0cbpurple}} [[สีชมพู]]คณะภูพลาญ (สีม่วง)
* {{แถบสีสามกล่อง|lime}} คณะมเหศักดิ์ (สีเขียว)
** {{แถบสีสามกล่อง|#0000ffRed}} [[สีน้ำเงิน]]คณะหาญณรงค์ (สีแดง)
 
== ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''" เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ==
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด''' ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ'''" ดังนี้
*โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
**ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
*นิทรรศการ OCOP และ OSOP
**ณ. [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
*โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
* '''เพลงประจำโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียน''' มาร์ชในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน
**จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
== เกียรติประวัติของโรงเรียน ==
| กระทรวงศึกษาธิการ
|}
 
 
== อ้างอิง ==
 
* [http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1045450806&Area_CODE=101727 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด]
*[https://wwwweb.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94ร้อยเอ็ด/5434603824966221502593790039620?ref=stream โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด]
* [httphttps://datawww.bopp-obecyoutube.infocom/web/index_view_history.phpwatch?School_IDv=1045450806&page=historyo8eOW-2YBL8 ประวัติโรงเรียนพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เผยแพร่เมื่อ 30 มิ.ย. 2016]]
* [httphttps://www.reelappyoutube.com/dd7828#1watch?v=X_9LjUTiCMM ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เผยแพร่เมื่อ 25 พ.ย. 2017]
* [https://www.youtube.com/watch?v=o8eOW-2YBL8 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด]
 
{{กลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ}}
{{เรียงลำดับ|เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด}}{{สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๗(ร้อยเอ็ด)}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมาตรฐานสากล]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]<br>
858

การแก้ไข