ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรี ด่านไพบูลย์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
 
== การศึกษา ==
นายมนตรี ด่านไพบูลย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกษตรศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จาก[[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] ในปี พ.ศ. 2517 ปริญญาเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จาก[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] พ.ศ. 2543 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ (มนุษยศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2553 ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมศักดิ์ (วิศวกรรมศาสตร์ การจักการจัดการ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
== บทบาททางการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม