ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชการส่วนท้องถิ่น (ประเทศไทย)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* เทศบาล 2,441 แห่ง
** เทศบาลนคร 30 แห่ง
** เทศบาลเมือง 178179 แห่ง
** เทศบาลตำบล 2,233 แห่ง
* องค์การบริหารส่วนตำบล 5,333332 แห่ง
* องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)
 
ผู้ใช้นิรนาม