ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2,641

การแก้ไข