ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มณฑลเพชรบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
=== การจัดตั้งครั้งที่ 1 ===
มณฑลเพชรบูรณ์เป็นมณฑลที่แยกออกมาจาก[[มณฑลนครราชสีมา]]เมื่อปี พ.ศ. 2442 ตอนแรกประกอบด้วย 2 เมือง คือเมืองหล่มสักและเมืองเพชรบูรณ์ ภายหลังเมืองหล่มสักได้ถูกยุบลงเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับเมืองเพชรบูรณ์ จึงทำให้มณฑลนี้มีอยู่เมือง (จังหวัด) เดียว ซึ่งต่อมามณฑลเพชรบูรณ์ก็ได้ถูกรวมเข้ากับมณฑลพิษณุโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2446-2450
 
=== การยกเลิกครั้งที่ 1 ===
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2446 (ร.ศ. 122) [[กระทรวงมหาดไทย]]ได้ยกเลิกมณฑลเพชรบูรณ์และรวมมณฑลเพชรบูรณ์เข้ากับ[[มณฑลพิษณุโลก]] ด้วยเหตุผลที่ว่า ''มณฑลเพ็ชร์บูรณ์เปนมณฑลที่มีหนทางไกลกันดาร ประกอบด้วยการไข้เจ็บ แม้ว่าจะเปนมณฑลที่มีท้องที่อุดมด้วยการเภาะปลูกก็ดี แต่การเภาะปลูกมีน้อยยังไม่เจริญ ผลประโยชน์แผ่นดินที่จะพึงได้ ไม่พอกับการใช้จ่ายสำหรับตั้งเปนมณฑล''<ref>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/027/443_1.PDF|title=แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกเลิกมณฑลเพชรบูรณ์ รวมขึ้นอยู่ในมณฑลพิษณุโลก|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม ๒๑ หน้า ๔๔๓ วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๒๓|date=2 ตุลาคม พ.ศ. 2447|accessdate=7 มกราคม พ.ศ. 2562}}</ref>
 
=== การยกเลิกจัดตั้งครั้งที่ 2 ===
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2450 (ร.ศ. 126) [[กระทรวงมหาดไทย]]ได้จัดตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง โดยแยกออกจาก[[มณฑลพิษณุโลก]] เนื่องจาก ''มณฑลเพ็ชร์บูรณ์มีอาณาเขตร์ท้องที่กว้างใหญ่ หนทางเปนที่กันดารห่างไกลจากมณฑลพิศณุโลก ข้าหลวงเทศาภิบาลและข้าราชการทางมณฑลพิศณุโลกจะไปตรวจตราราชการก็ไม่ใคร่ทันท่วงที''<ref>{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2450/045/1203.PDF|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศตั้งมณฑลเพชรบูรณ์|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม ๒๔ หน้า ๑๒๐๓ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๑๒๖|date=9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450|accessdate=7 มกราคม พ.ศ. 2562}}</ref>
 
=== การยกเลิกถาวร ===
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2459 รัฐบาลได้ยกเลิกมณฑลเพชรบูรณ์และรวมมณฑลเพชรบูรณ์เข้ากับ[[มณฑลพิษณุโลก]]เป็นการถาวร เนื่องจากมณฑลเพชรบูรณ์มีเพียง 2 เมือง (จังหวัด) ประชากรมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมือง ๆ เดียวในมณฑลอื่น ๆ ประกอบกับสถานการณ์โจรผู้ร้ายชุกชุมเบาบางลง และการคมนาคมด้วยรถไฟสายเหนือสะดวกขึ้นแล้ว<ref name="Law 2458">{{cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/200.PDF|title=ประกาศเลิกมณฑลเพ็ชร์บูรณ์เข้าเปนเมืองในมณฑลพิศณุโลก แลแยกมณฑลพายัพเปนมณฑลมหาราษฎร์ แลมณฑลพายัพ รวมเรียกว่า มณฑลภาคพายัพ มีตำแหน่งอุปราชเปนผู้ตรวจตรากำกับราชการ|language=ภาษาไทย|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=12 กันยายน พ.ศ. 2458|accessdate=7 มกราคม พ.ศ. 2562}}</ref>
 
7,768

การแก้ไข