ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

'''ร่วมทุกภาควิชา'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)''' ===
 
* สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
==== สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ====
 
=== หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) ===
 
==== สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
==== สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
* สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ)
==== สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (นานาชาติ) ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''ภาคสาขาวิชาประมงสัตวศาสตร์''' ==
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)'''
* สาขาวิชาการประมง
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาการประมง
==== สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
* สาขาวิชาการประมง
==== สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ''' ==
'''ภาควิชาพืชไร่'''
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
*==== สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบ (นานาชาติ)====
 
==== สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
* สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ
==== สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร''' ==
'''ภาควิชาสัตวศาสตร์'''
| valign = "top" |
=== หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ===
 
==== สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาสัตวศาสตร์
*==== สาขาวิชาสัตวศาสตร์ธุรกิจการเกษตร (นานาชาติ)====
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาสัตวศาสตร์
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''ภาคสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร ประมง''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ===
 
==== สาขาวิชาการประมง ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
==== สาขาวิชาการประมง ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ===
 
==== สาขาวิชาการประมง ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม''' ==
'''ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)'''
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
==== สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
| valign = "top" |
=== หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ===
 
==== สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''ภาคสาขาวิชาพืชศาสตร์กีฏวิทยาและทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาโรคพืชวิทยา''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
==== สาขาวิชากีฏวิทยา ====
 
==== สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
* สาขาวิชาวิทยาโรคพืช
==== สาขาวิชากีฏวิทยา ====
 
==== สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ====
|-
 
| valign = "top" |
== '''สาขาวิชาพืชสวน''' ==
'''ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)'''
* สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
 
* สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
==== สาขาวิชาพืชสวน ====
| valign = "top" |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
 
* สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
==== สาขาวิชาพืชสวน ====
|-
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
== '''ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาพืชสวนไร่''' ==
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)''' ===
* สาขาวิชาพืชสวน
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาพืชสวน
|-
 
==== สาขาวิชาพืชไร่ ====
| valign = "top" |
'''ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่'''
| valign = "top" |
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
* สาขาวิชาพืชไร่
* สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชาพืชไร่
* สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ)
|-
 
==== สาขาวิชาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
=== '''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)''' ===
'''ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา'''
 
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
==== สาขาวิชาพืชไร่ ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
 
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
*==== สาขาวิชากีฏวิทยาพืชไร่ (นานาชาติ) ====
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
* สาขาวิชากีฏวิทยา
|-
|}
2

การแก้ไข