ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 10 มกราคม พ.ศ. 2523 - 5 มกราคม พ.ศ. 2530
|-
| valign = "top" | 16. [[นายจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]
| valign = "top" | 6 มกราคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533
|-
| valign = "top" | 17. ดร.[[นายยุกติ สาริกะภูติ]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2533]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| valign = "top" | 18. [[นายสมหมาย สุรกุล]] <ref name="เอกสารอ้างอิง">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/057/4.PDF?title=เอกสารอ้างอิง |title=เอกสารอ้างอิง}}</ref>
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2536]]2535 - 12 กรกฎาคม 2539<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/057/4.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 19. [[นายทวีศักดิ์ เสสะเวช]] <ref name="เอกสารอ้างอิง">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/053/10.PDF?title=เอกสารอ้างอิง |title=เอกสารอ้างอิง}}</ref>
| valign = "top" | [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2539]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/053/10.PDF</ref> - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
|-
| valign = "top" | 20. [[นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา]] <ref name="เอกสารอ้างอิง">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/7.PDF?title=เอกสารอ้างอิง |title=เอกสารอ้างอิง}}</ref>
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] - 2512 มิถุนายนพฤษภาคม [[พ.ศ. 2546]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/7.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 21. [[นายบรรพต หงษ์ทอง]] <ref name="เอกสารอ้างอิง">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126741.PDF?title=เอกสารอ้างอิง |title=เอกสารอ้างอิง}}</ref>
| valign = "top" | [[2622 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2550<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126741.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 22. ดร.[[นายจรัลธาดา กรรณสูต]] <ref name="เอกสารอ้างอิง">{{cite web |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/101/12.PDF?title=เอกสารอ้างอิง |title=เอกสารอ้างอิง}}</ref>
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2552<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/101/12.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 23. นายสัตวแพทย์ [[ยุคล ลิ้มแหลมทอง]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2552]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2553<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/141/1.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 24. [[นายเฉลิมพร พิรุณสาสาร]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2553]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2554<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/141/1.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 25. [[นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2554]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2555<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/113/11.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 26. [[นายชวลิต ชูขจร]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - 173 กันยายน พ.ศ. 2558<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/132/4.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 27. ดร.[[นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ]]
| valign = "top" | [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2558]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
|-
| valign = "top" | 28. [[นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ]]
| valign = "top" |[[ 1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
|-
|2915. อนันต์ สุวรรณรัตน์
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
|}
ผู้ใช้นิรนาม