ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "top" | 6 มกราคม พ.ศ. 2530 - 30 กันยายน พ.ศ. 2533
|-
| valign = "top" | 417. ดร.[[ยุกติ สาริกะภูติ]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2533]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
|-
| valign = "top" | 518. [[สมหมาย สุรกุล]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2536]] - 1 กรกฎาคม 2539<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/057/4.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 619. [[ทวีศักดิ์ เสสะเวช]]
| valign = "top" | [[2 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2539]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/053/10.PDF</ref> - 30 กันยายน พ.ศ. 2541
|-
| valign = "top" | 720. [[ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] - 25 มิถุนายน [[พ.ศ. 2546]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/235/7.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 821. [[บรรพต หงษ์ทอง]]
| valign = "top" | [[26 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2546]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2550<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00126741.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 922. ดร.[[จรัลธาดา กรรณสูต]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2550]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2552<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/101/12.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 1023. นายสัตวแพทย์ [[ยุคล ลิ้มแหลมทอง]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2552]] - 30 กันยายน พ.ศ. 25542553<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/E/141/1.PDF</ref>
|-
|24. นายเฉลิมพร พิรุณสา
| valign = "top" | 11. [[สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2554]]2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/113/11.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 1225. [[ชวลิตสุพัตรา ชูขจรธนเสนีวัฒน์]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 25552554]] - 1730 กันยายน พ.ศ. 25582555<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25552554/E/132113/411.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 1326. ดร.[[ธีรภัทรชวลิต ประยูรสิทธิชูขจร]]
| valign = "top" | [[181 กันยายนตุลาคม]] [[พ.ศ. 25582555]] - 3017 กันยายน พ.ศ. 25602558<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/132/4.PDF</ref>
|-
| valign = "top" | 1427. ดร.[[เลิศวิโรจน์ธีรภัทร โกวัฒนะประยูรสิทธิ]]
| valign = "top" | [[118 ตุลาคมกันยายน]] [[พ.ศ. 25602558]] - 30 กันยายน พ.ศ. 25612560
|-
| valign="top" | 28. [[เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ]]
|15. อนันต์ สุวรรณรัตน์
| valign="top" |[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2560]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2561
|-
|1529. อนันต์ สุวรรณรัตน์
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
|}
1

การแก้ไข