ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเพณีปอยส่างลอง"

[[ไฟล์:ส่างลอง.jpg|thumb|รูป:ส่างลอง1]][[ไฟล์:ส่างลอง2.jpg|thumb|รูป:ส่างลอง2]][[ไฟล์:ส่างลอง3.jpg|thumb|รูป:ส่างลอง3]][[ไฟล์:ส่างลอง4.jpg|thumb|รูป:ส่างลอง4]][[ไฟล์:ส่างลอง5.jpg|thumb|รูป:ส่างลอง5]]
 
'''ประเพณีปอยส่างลอง หรือ''' '''การงานบวชลูกแก้ว เพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน ดังปรากฏว่าหลักฐานว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่มีการสร้างแปลนเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งก็มีวัฒนธรรมมาจาก การคายของ ด.ช.#### ####”'''
ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด'''
 
'''จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดความขัดแย้งในวงกว้าง ครอบคลุมทุกทวีปและประเทศส่วนใหญ่ในโลกรวมทั้งในประเทศไทยในปี
== ขั้นตอนการจัดงานปอยส่างลอง ==
[[ไฟล์:ส่างลอง_12.jpg|thumb|250px|วัดจองแป้นสถานที่จัดงานปอยส่างลองแห่งหนึ่งใน ต.เวียงอ.ฝาง จ.เชียงใหม่]]
'''ปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้วนั้นเป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการบรรพชาสามเณรใน[[ศาสนาพุทธ]]ซึ่งปกติจะมีการจัดงานอยู่ประมาณสามวัน แต่หากผู้ที่ทำการบวชนั้นมีฐานะดีก็จะมีการฉลองยาวนานเป็น 58 หรือ 7วันได้ ซึ่งงานดังกล่าวนี้จะนิยมจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ และเป็นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของเด็กๆด้วย โดยประเพณีปอยส่างลองนี้เป็นประเพณีของคนไทยซึ่งมีเชื้อสายเป็นชาว[[ไทใหญ่]] ดังนั้นเราจึงจะพบเห็นประเพณีนี้กันมากใน[[จังหวัดแม่ฮ่องสอน]] และในบางส่วนของภาคเหนือ รวมทั้ง[[จังหวัดเชียงใหม่]]ด้วย'''
 
'''ในการบรรพชาเป็นสามเณรนั้นก็เพื่อศึกษาพุทธธรรมและเพื่อเป็นการทดแทนคุณบิดามารดา เหมือนอย่างที่[[พระราหุล]]ซึ่งเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ(พระพุทธเจ้า)กับ[[พระนางยโสธรา]]([[พิมพา]])บวชเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนา ก็เพื่อดำเนินรอยตามคำสั่งสอนของพระบิดา พระราหุลท่านเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาธรรมวินัย จึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่า เป็นผู้เลิศกว่า[[ภิกษุ]]ทั้งหลาย'''
ผู้ใช้นิรนาม