เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

| valign = "top" | พ.ศ. 2435 - พ.ศ. 2442
|-
| valign = "top" | 2. พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ์)
| valign = "top" | พ.ศ. 2442 - พ.ศ. 2453
|-
| valign = "top" | 3. พระยาประชาชีพบริบาล (แย้ม แสงชูโต)
| valign = "top" | พ.ศ. 2453 - พ.ศ. 2460
|-
| valign = "top" | 4. หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรร
| valign = "top" | พ.ศ. 2460
|-
| valign = "top" | 5. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
| valign = "top" | 30 มีนาคม พ.ศ. 2460 - 15 กันยายน 2462
|-
| valign = "top" | 6. พระยาสรรพกิจเกษตรการ (เกียรติ หุตะสิงห์)
| valign = "top" | 19 เมษายน พ.ศ. 2466 - 2474
|-
| valign = "top" | 1. ดร.แสวง กุลทองคำ
ผู้ใช้นิรนาม