ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม"

เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล โรงเรียน | name = โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม | en_name = Kuddinchi Pitt...)
 
(เพิ่มเอกสารอ้างอิง ,จัดเรียงหน้าใหม่ ,เพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัย และลบเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออก)
}}
 
'''โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม''' ([[อักษรย่อ]] : ก.พ.; [[อังกฤษ]]: Kuddinchi Pittayakom School) หรือเรียกอย่างย่อว่า '''กอ-พอ''' เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]] ใน[[จังหวัดหนองบัวลำภู]] เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา ใน[[ตำบลกุดดินจี่]] [[อำเภอนากลาง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] อยู่ในสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] <ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม]</ref>
 
== ประวัติ ==
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2523 โดยมี[[นายวันชัย วิเศษโพธิ์ศรี]] เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ[[สหศึกษา]] รับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบไป-กลับ โรงเรียนมีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน 40 ตาราง
เดิมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พุทธศักรช 2523 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 ถนนนาคำไฮ – บ้านผือ บ้านนาหนองทุ่ม [[ตำบลกุดดินจี่]] ในสังกัดของ[[อำเภอนากลาง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภูอุดรธานี]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เดิมโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมหลังจากที่อยู่ในสังกัดของ อำเภอนากลาง [[จังหวัดอุดรธานี]] เปิดทำการเรียนการสอนแบบโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนแบบไป-กลับ และเปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา โดยโรงเรียยนได้ใช้อักษรย่อว่า '''“ ก.พ.”''' โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 13 ถนนนาคำไฮ – บ้านผือ ห่างจากบ้านนาหนองทุ่มเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของโรงเรียนตั้งอยู่บนที่สูง สภาพดินเป็นดินทรายมีความแห้งแล้งทำให้เป็นปัญหาด้านการเพาะปลูก การปรับสภาพพื้นที่ และการกักเก็บน้ำเป็นอย่างมาก หลังจากที่อยู่ในสังกัดของจังหวัดอุดรธานีกว่า 13 ปี จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2536 บริเวณฝั่งตะวันตกของ[[จังหวัดอุดรธานี]]ที่มีอาณาเขตติดกับ[[จังหวัดเลย]] ได้แก่ [[อำเภอหนองบัวลำภู]] [[อำเภอนากลาง]] อำเภอ[[อำเภอสุวรรณคูหา]] อำ[[เภออำเภอศรีบุญเรือง]] และ[[อำเภอโนนสัง]] ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น[[จังหวัดหนองบัวลำภู]] เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม จึงได้ย้ายมาอยู่ใน[[อำเภอนากลาง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] ตลอดมา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/A/125/7.PDF ราชกิจจานุเบกษา ประกาศจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู]</ref><ref>[https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1039760332&page=history ประวัติ]</ref><ref>[http://schoolweb.eduzones.com/Kuddinchipittayakom/content.php?view=201605121434213DTKWcK ประวัติ]</ref>
 
ปัจจุบัน โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 อาคารเรียน]</ref> มีนักเรียน 713 คน<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 นักเรียน]</ref> จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายกิตติภูมิ กำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
 
ปัจจุบัน โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 81 หมู่ที่ 3 [[ถนนนาคำไฮ – บ้านผือ]] [[บ้านนาหนองทุ่ม]] [[ตำบลกุดดินจี่]] [[อำเภอนากลาง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] มีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 อาคารเรียน]</ref> มีนักเรียน 713 คน<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 นักเรียน]</ref> จัดเป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่กลาง]] มีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายกิตติภูมิ กำหอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
== สถานที่ภายในโรงเรียน ==
โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_bobec.php?School_ID=1039760332&Area_CODE=101719 อาคารเรียน]</ref>
858

การแก้ไข